2

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 7.3.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Rozpočet obce pro rok 2022 byl schválen v plném znění Návrhu rozpočtu beze změny. Příjmy rozpočtu 2021 jsou ve výši : 1 481 800,- Kč, výdaje rozpočtu 2022 jsou ve výši : 1 474 479,- Kč, rozdíl představuje finanční rezerva ve výši : 7 321,- Kč. Rozpočet je přebytkový.

– K nahlédnutí : https://bosin.cz/schvaleny-rozpocet/

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce 2022

Zastupitelstvo začalo dne 7.3.2022 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 7.3.2022 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 7. 3. 2022

1

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 7.2.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Zastupitelstvo přijalo návrh rozpočtu 2022 který je k náhlednutí – https://bosin.cz/navrh-rozpoctu/

2. Zastupitelstvo přijalo čerpání rozpočtu FIN 12-2021

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

Zastupitelstvo schvaluje čerpání rozpočtu 12-2021

Zastupitelstvo začalo dne 7.2.2022 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 7.2.2022 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 7. 2. 2022

2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 27.12.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 19:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

.https://bosin.cz/vyhlasky-obce/

2. Návrh žádosti dotace na veřejné osvětlení pro rok 2022

3. Návrh žádosti dotace na opravu hasičské zbrojnice v rámci projektu pro obnovu venkova pro rok 2022 – Místní program obnovy venkova obce 2021 – 2025

4.  Provizorium + pravidla provizoria

5. Žádost mysliveckého spolku Bošínská obora o finanční příspěvek

6. Žádost o finanční příspěvek pro místní prodejnu

7. Program obnovy venkova pro obec Bošín

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášku o odpadech 1/2021 v platnosti od 1.1.2022.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

2. Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem žádosti o dotaci na veřejné osvětlení pro rok 2022.

3. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, schválilo a poskytlo k žádosti o DOTACI POV
„Místní program obnovy venkova obce 2021-2025“

4. Zastupitelstvo přijalo žádost místního spolku Bošínská obora o poskytnutí
finančního příspěvku, finanční příspěvek je splatný nejpozději k 31.12.2021.

5. Zastupitelstvo schvaluje na žádost Finanční příspěvek mysliveckého spolku Bošínská obora.

6. Zastupitelstvo schvaluje Finanční příspěvek ve výši 30000,- Kč pro místní prodejnu paní Jaroslavy Provazníkové, fin. příspěvek bude použit na výdaje související s provozem prodejny. Bankovní účet příjemce : 1325117359/0800

O proplacení financí bude zažádáno v dotaci Program obnovy venkova – dotační titul 2 – PRODEJNY v Pce kraji.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný program pro obnovu venkova.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

Zastupitelstvo začalo dne 27.12.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 27.12.2021 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 28. 12. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 2.9.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Vyhlášení inventarizace k 31.12.2021

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO5/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 5/2021

2. Starosta vyhlásil inventarizaci k datumu 31.12.2021. V 18.00hod byla proškolena inventarizační komise.

Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem inventur. Plán inventur byl zastupitelstvem schválen.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

Zastupitelstvo začalo dne 2.9.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 2.9.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 3. 9. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 19.7.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO4/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 4/2021

.

Zastupitelstvo začalo dne 19.7.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 19.7.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 20. 7. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 28.6.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

1. Výběrové řízení na dodavatele dětského hřiště

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :


1. Místostarostka Ilona Fišerová informovala zastupitelstvo o kandidátech výběrového řízení na dětské hřiště. Nevhodnějším kandidátem pro zhotovení hřiště je společnost BRNK zastoupeným:

Aleš Brückner
Horní 1334
742 21 Kopřivnice

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje zhotovitele dětského hřiště


2. Starosta seznámil zastupitelstvo se schváleným závěrečným účtem 2020, účetní závěrkou a zprávou o přezkoumání.

2.a Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2020 – bez výhrad.

2.b Zastupitelstvo předkládá výrok auditora.

2.c Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.

Hlasování: pro 4   proti 0

3. Místostarostka Ilona Fišerová seznámila zastupitelstvo s návrhem smlouvy zhotovitele dětského hřiště.

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se zhotovitelem BRNK Alešem Brucknerem.

Hlasování: pro 4   proti 0

4. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO3/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 3/2021

Zastupitelstvo začalo dne 28.6.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 28.6.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 28. 6. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 17.5.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

1. Schválení smlouvy o poskytnuté dotaci na dětské hřiště

5. Jednání s p. Čapkem / půda Bošín 8

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :


1. Starosta informoval zastupitelstvo o přidělení dotace na dětské hřiště a dále seznámil s návrhem smlouvy na dětské hřiště od krajského úřadu Pardubického kraje.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy pro udělení dotace na dětské hřiště


2. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem závěrečného účtu pro schválení.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh závěrečného účtu, který je zveřejněn.

3. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO1/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 1/2021

4. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO2/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 2/2021

5. P. Čapek upozornil na přebývající stavební materiál na půdě č.p.8., které by mělo být v budoucnosti odklizeno, až situace a počasí umožní převoz.

Zastupitelstvo začalo dne 17.5.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 17.5.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 18. 5. 2021