4/2024

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 10.6.2024

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 6 zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Omluvení : Pavel Prudič

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

 1. Schválený Rozpočet 2024
 2. Rozpočtové opatření – RO 2 – 2024
 3. Žádost úseku majetkové zprávy o převod pozemků , které jsou součástí silnice 2. třídy – II/317
 4. Rozpočtové opatření – RO 3 – 2024
 5. Rozpočtové opatření – RO 4 – 2024

Zápis:

 1. Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 a návrhem závěrečného účtu obce Bošín za rok 2023, který byl zveřejněn 24.5.2024 . Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku, závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 2023. Zastupitelstvo přijalo návrh bez výhrad.

Hlasování : pro 6 proti 0

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2023.

2.Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením RO2 -2024 schválené v kompetenci starosty 9.5.2024.

3. Schválení bezúplatného převodu pozemků p. p. č. 432, 389/10, 416/4 a 416/9 v obci Bošín, které jsou součástí silnice 2. třídy – II/317 , v katastrálním území Bošín u Chocně do majetku Pardubického kraje dle žádosti níže řešené úsekem majetkové správy, odd. pro majetkové vypořádání silnic Ústí nad Orlicí.

Odůvodnění zastupitelstva: Pozemky velmi malého rozsahu jsou součástí silnice II. třídy dlouhodobě spravované SÚS Pardubického kraje a vlastnictví kousků silnic a tím spojená povinnost správy obcí Bošín nedává smysl. Převodem obec Bošín získá do svého vlastnictví od SÚS Pardubického kraje pozemky ve větší výměře a to 416/8 (výjezd před č.p.2), 416/7 (chodník u autobusové zastávky) navazující na pozemky 389/6 a 66/5 ve vlastnictví obce Bošín.

Hlasování : pro 6 proti 0

Žádost Správy a údržby silnic PCe kraje byla schválena.

4.Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením RO3 -2024 schválené v kompetenci starosty 1.6.2024.

5.Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením RO4 -2024 pro schválení zastupitelstvem obce – 10.6.2024.

Hlasování : pro 6 proti 0

Rozpočtové opatření – RO 4 – 2024 bylo schváleno.

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 10.6.2024 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 10.6.2024 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 10. 6. 2024

3/2024

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 13.5.2024

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 19:30 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.

Přítomno bylo 5 zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Martin Moučka, Tomáš Matějka,

Omluvení : Pavel Prudič, Jiří Peliňka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 5 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

1. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+

 • Oprava veřejného osvětlení v obci

2. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+

 • Finanční příspěvek pro místní prodejnu

3. Rozpočtové opatření RO1-2024

Zápis:

 1. Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+ na opravu veřejného osvětlení v obci

Hlasování : pro 5 proti 0

2. Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+ přispívající místní prodejně smíšeného zboží

Hlasování : pro 5 proti 0

3.Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením RO1 -2024 schválené v kompetenci starosty.

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 13.5.2024 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 13.5.2024 ve 19:30 hodin

2/2024

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 18.3.2024

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 6 zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Omluvení : Pavel Prudič

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

 1. Schválený Rozpočet 2024

Zápis:

 1. Schválený Rozpočet 2024

Hlasování : pro 6 proti 0

Příjmy 2 070 500 Kč, výdaje 2 051 795 kč. Finanční rezerva 18 705 kč.

Rozpočet je přebytkový.

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 18.3.2024 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 18.3.2024 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 18. 3. 2024

1/2024

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 19.2.2024

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 6 zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Omluvení : Pavel Prudič

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

 1. Návrh rozpočtu pro rok 2024
 2. Rozpočtové opatření RO7 -2023

Zápis:

 1. Zastupitelstvo navrhuje rozpočet pro rok 2024

Hlasování : pro 6 proti 0

2.Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením RO7 -2023 schválené v kompetenci starosty.

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 19.2.2023 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 19.2.2023 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 19. 2. 2024

9

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 18.12.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 6 zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Omluvení : Pavel Prudič

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

 1. Obecně závazná vyhláška obce Bošín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 2. rozpočtové provizorium pro rok 2024
 3. Inventarizace 2023

Zápis:

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem nové obecně závazná vyhlášky obce Bošín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Hlasování : pro 6 proti 0

Obecně závazná vyhláška obce Bošín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byla schválena.

2. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým provizoriem pro rok 2024. Pravidla
rozpočtového provizoria jsou přílohou zápisu (viz příloha níže)

Hlasování : pro 6 proti 0

Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2024.

3. Inventarizační komise – Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Petra Kubová byla zvolena k provádění inventarizace.

Hlasování : pro 6 proti 0

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 18.12.2023 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 18.12.2023 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 18. 12. 2023

8

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 13.11.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 6 zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Omluvení : Pavel Prudič

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

1.Rozpočtové opatření RO 6-2023

2.Návrh vypořádání pozemků mezi SÚS a obcí Bošín

3.Nová smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství – EKO KOM a EKOLA

Zápis:

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením RO6 -2023 pro hlasování.

Hlasování : pro 6 proti 0

Rozpočtovým opatření RO6 -2023 bylo schváleno.

2.Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem vypořádání pozemků s p. p. č. 66 ostatní plocha, s p. p. č. 12/2, s p. p. č. 416/1 s úsekem majetkové správy SÚS odd. pro majetkové vypořádání silnic ÚO.

Hlasování : pro 6 proti 0

Návrh vypořádání pozemků mezi SÚS a obcí Bošín bylo schváleno.

3.Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství.

Hlasování : pro 6 proti 0

Smlouvy byly schváleny.

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 13.11.2023 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 13.11.2023 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 13. 11. 2023

7

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 18.9.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 7 nově zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Pavel Prudič, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

1.Projednání třetí zprávy o uplatnění územního plánu Bošín

2.Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku

3.Náhrada škody od KÚ Pardubického kraje

4.Rozpočtové opatření RO 5-2023

Zápis:

1.Starosta seznámil zastupitelstvo s třetí zprávou o uplatnění územního plánu Bošín od Mú Vysoké Mýto.

Hlasování : pro 7 proti 0

Třetí zpráva o uplatnění územního plánu Bošín byla schválena.

2. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku pozemku č.420/1 v k.ú. Bošín u Chocně od úřadu pro zastupování států ve věcech majetkových na obec Bošín.

Hlasování : pro 7 proti 0

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku byla schválena.

3. Zastupitelstvo žádá náhradu škody od zástupců vyměřené finančním odborem Pce kraje dle auditní zprávy.

4. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením RO5 -2023 pro hlasování.

Hlasování : pro 7 proti 0

Rozpočtovým opatření RO5 -2023 bylo schváleno.

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 18.9.2023 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 18.9.2023 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 18. 9. 2023

6

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 21.8.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 7 nově zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Pavel Prudič, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

1.Rozpočtové opatření RO 1-2023

2.Rozpočtové opatření RO 2-2023

3.Rozpočtové opatření RO 3-2023

4.Rozpočtové opatření RO 4-2023

5.Aktualizace kompetencí starosty

Zápis:

1.Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením RO1 -2023 schválené v kompetenci starosty.

2. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením RO2 -2023 schválené v kompetenci starosty.

3. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením RO3 -2023 schválené v kompetenci starosty.

4. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením RO4 -2023 pro hlasování.

Hlasování : pro 7 proti 0

Rozpočtovým opatření RO4 -2023 bylo schváleno.

5. Návrh na aktualizaci kompetencí starosty na částku 100 000Kč na jednotlivá rozpočtová opatření a v měsíci prosinec na částku neomezenou.

Hlasování : pro 7 proti 0

Nové kompetence starosty byly schváleny.

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 21.8.2023 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 21.8.2023 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 22. 8. 2023

5

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 29.5.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 7 nově zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Pavel Prudič, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

1. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+

2. Smlouva o poskytnutí příspěvku ZŠ Skořenice

3. Poskytnutí příspěvku mateřská škola Záměstí

Zápis:

 1. Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+ na opravu hasičské zbrojnice v obci Bošín.

Hlasování : pro 7 proti 0

2. Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o poskytnutí příspěvku pro ZŠ Skořenice s ohledem na bezplatný svoz žáku z naší obce.

Hlasování : pro 7 proti 0

Hlasování: pro 7   proti 0

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 29.5.2023 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 29.5.2023 ve 19:30 hodin.

Zveřejněno 30. 5. 2023

4

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 22.5.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 7 nově zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Pavel Prudič, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

 1. Závěrečný účet 2022, účetní závěrka, zpráva o přezkoumání za rok 2022

2.Odvolání místostarostky Ilony Fišerové jako člena kontrolního výboru z důvodu její funkce jako místostarostky obce.

Zápis:

 1. Starosta seznámil zastupitelstvo se schváleným závěrečným účtem 2022, účetní závěrkou a zprávou o přezkoumání

Hlasování : pro 7 proti 0 – bez výhrad

Hlasování : pro 7 proti 0 – bez výhrad

Výrok auditora s výhradami dle přiložené zprávy. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje výrok a přijme opatření, aby se nedostatky již v dalších letech neobjevovaly.

Hlasování: pro 7   proti 0

2) Hlasování o odvolání místostarostky Ilony Fišerové jako člena kontrolního výboru z důvodu její funkce jako místostarostky obce což je v rozporu

Hlasování: pro 7   proti 0

Zastupitelstvo jako nového člena kontrolního výboru za odvolanou Ilonu
Fišerovou navrhuje Pavla Prudiče.

Hlasování: pro 7   proti 0

Zastupitelstvo jako člena kontrolního výboru schvaluje Pavla Prudiče.

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 22.5.2023 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 22.5.2023 ve 19:30 hodin.

Zveřejněno 17. 4. 2023

3

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 17.4.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 7 nově zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Pavel Prudič, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

 1. Návrh o souhlasném prohlášení o upřesnění hranice

Zápis:

Pan Petr Joura žádá o podepsání prohlášení o upřesnění hranice mezi svým pozemkem a obecní cestě. Dne 17.4.2023 v 17:15hod. bylo provedeno místní šetření s obecním zastupitelstvem. Návrh je dán veřejně na vědomí k případným připomínkám níže.

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 17.4.2023 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 17.4.2023 ve 19:30 hodin.

Zveřejněno 17. 4. 2023

2

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 6.3.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 7 nově zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Pavel Prudič, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

 1. Schválený Rozpočet 2023

Zápis:

Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

Příjmy : 2011000 Kč Výdaje : 1753506 Kč, Finanční
rezerva : 257494 Kč, rozpočet je přebytkový.

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 6.3.2023 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 6.3.2023 ve 19:30 hodin.

Zveřejněno 7. 3. 2023

1

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 6.2.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 7 nově zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Pavel Prudič, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program:

 1. Rozpočtové opatření RO 9/2022 – RO1/2022 doplnění
 2. Návrh rozpočtu pro rok 2023

Zápis:

Starosta dal zastupitelstvu na vědomí RO9/2022 (přesuny řádků rozpočtu). – RO1/2022 doplnění

2 ) Zastupitelstvo navrhuje rozpočet pro rok 2023

Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

Ostatní, různé

Zastupitelstvo začalo dne 6.2.2023 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 6.2.2023 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 7. 2. 2023

——————————————————————————————————————–

2022


6

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 21.11.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 7 nově zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Pavel Prudič, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Peliňka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Vyhlášení inventarizace k 31.12.2022
 4. Rozpočtové opatření RO 4/2022
 5. Rozpočtové opatření RO 5/2022
 6. Rozpočtové opatření RO 6/2022
 7. Rozpočtové opatření RO 7/2022
 8. Rozpočtové opatření RO 8/2022
 9. Rozpočtové provizorium pro rok 2023 a jeho podmínky
 10. Finanční příspěvek prodejny

Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

3. a) Starosta vyhlásil inventarizaci k datumu 31.12.2022.

b) Dne 21.11.2022 v 18.15hod byla proškolena inventarizační komise.

c) Složení inventarizační komise : Ing. T. Provazník, Ing. P. Kubová, I. Fišerová

d) Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem inventur. Plán inventur byl zastupitelstvem schválen.

Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se: 0

Starosta dal zastupitelstvu na vědomí RO4/2022 (přesuny řádků rozpočtu).

Starosta dal zastupitelstvu na vědomí RO5/2022 (přesuny řádků rozpočtu).

Starosta dal zastupitelstvu na vědomí RO6/2022 (přesuny řádků rozpočtu).

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Rozpočtové opatření RO 7/2022 je schváleno

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Rozpočtové opatření RO 8/2022 je schváleno a přijatá dotace z kraje bude odeslána na účet dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace.

9) Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2023 a jeho podmínky

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

10) Schválení Finančního příspěvku prodejny Provazníková – bude zažádáno o dotaci u pardubického kraje.

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Zastupitelstvo začalo dne 21.11.2022 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 21.11.2022 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 22. 11. 2022

5

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

– USTANOVUJÍCÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOŠÍN

Dne : 10.10.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8, Choceň 56501.
Přítomno bylo 7 nově zvolených členů, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : Tomáš Provazník, Ilona Fišerová, Kateřina Kopicová, Pavel Prudič, Martin Moučka, Tomáš Matějka, Jiří Pelinka

Omluvení :

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Složení slibu nových členů zastupitelstva obce dle osvědčení o zvolení
 4. Jednací řád zastupitelstva
 5. Volba typu hlasování a volba typu funkce starosty a místostarosty
 6. Volba starosty a místostarosty
 7. Volba předsedy finančního výboru
 8. Volba předsedy kontrolního výboru
 9. Volba předsedů dalších výborů
 10. Odměny zastupitelům
 11. Střet zájmů ukončení a zahájení veřejného funkcionáře
 12. Rozpočtové opatření RO 2/2022
 13. Rozpočtové opatření RO 3/2022
 14. Dopravní omezení – oprava komunikace II/316 – Skořenice – Běstovice
 15. Vstup do mikroregionu Vysokomýtsko
 16. SZIF k projektu – Vybavení pro obecní úřad Bošín – Rozšíření spolkového života v obci
 17. Ostatní, různé

Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

3) Složení slibu nových členů zastupitelstva obce

4) Představení jednacího řádu zastupitelstva

5) Volba starosty, místostarosty a předsedů výborů bude veřejná. Funkce starosty a místostarosty bude neuvolněná jako v předcházejících letech.

Hlasování: pro 7   proti 0

6) Volba starosty: Ing. Tomáš Provazník

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Starostou obce Bošín je Ing. Tomáš Provazník.

Volba místostarosty: Ilona Fišerová

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Místostarostou obce Bošín je Ilona Fišerová.

7) Volba předsedy finančního výboru: Pavel Prudič

Členové finančního výboru: Jiří Pelinka, Tomáš Matějka

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Předseda finančního výboru obce Bošín je Pavel Prudič. Členové finančního výboru jsou Jiří Pelinka a Tomáš Matějka

8) Volba předsedy kontrolního výboru: Kateřina Kopicová

Členové kontrolního výboru: Martin Moučka, Ilona Fišerová

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Předseda kontrolního výboru obce Bošín je Kateřina Kopicová . Členové kontrolního výboru jsou Martin Moučka a Ilona Fišerová

9) Volba předsedy kulturního výboru: Martin Moučka

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Předseda kulturního výboru obce Bošín je Martin Moučka.

Volba předsedy sociálního výboru: Jiří Pelinka

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Předseda sociálního výboru obce Bošín je Jiří Pelinka

Volba předsedy životního prostředí a zeleně: Tomáš Matějka

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Předsedaživotního prostředí a zeleně obce Bošín je Tomáš Matějka.

10) Odměny zastupitelstva (starosta, místostarosta, předsedové výboru, členové) jsou ve výši dle &72 zákona o obcích a nařízeních vlády č.37/2003 Sb. a jsou k nahlídnutí na vyžádání na obecním úřadě Bošín.

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

11) Střet zájmů ukončení a zahájení veřejného funkcionáře bude zveřejněno na portále oznámeních veřejných funkcionářů.

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Rozpočtové opatření RO 2/2022 je schváleno

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

Rozpočtové opatření RO 3/2022 je schváleno

14) Dopravní omezení – oprava komunikace II/316 – Skořenice – Běstovice

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

15) Vstup do mikroregionu Vysokomýtsko

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

16) Starosta Ing. Tomáš Provazník je pověřen k podpisu smlouvy dotace SZIF k projektu – Vybavení pro obecní úřad Bošín – Rozšíření spolkového života v obci

Hlasování: pro 7   proti 0 zdržel se 0

RO v schválen v kompetenci starosty

Zastupitelstvo začalo dne 10.10.2022 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 10.10.2022 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 10. 10. 2022

5

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 19.9.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 1. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova – „Oprava hasičské zbrojnice“ od Pardubického kraje.

2.Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova – „Finanční příspěvek pro místní prodejnu“ od Pardubického kraje.

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1) Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova 1.

Hlasování: pro 4   proti 0

2) Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova 2.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo začalo dne 19.9.2022 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 19.9.2022 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 19. 9. 2022

4

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 27.6.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 1. Starosta seznámil zastupitelstvo se schváleným závěrečným účtem 2021, účetní závěrkou a zprávou o přezkoumání

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1) Starosta seznámil zastupitelstvo se schváleným závěrečným účtem 2020, účetní závěrkou a zprávou o přezkoumání

Hlasování: pro 4   proti 0

1b) Zastupitelstvo předkládá výrok auditora

1c) Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo začalo dne 27.6.2022 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 27.6.2022 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 27. 6. 2022

3

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 16.5.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem závěrečného účtu pro schválení.

Zastupitelstvo začalo dne 16.5.2022 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 16.5.2022 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 16. 5. 2022

2

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 7.3.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Rozpočet obce pro rok 2022 byl schválen v plném znění Návrhu rozpočtu beze změny. Příjmy rozpočtu 2021 jsou ve výši : 1 481 800,- Kč, výdaje rozpočtu 2022 jsou ve výši : 1 474 479,- Kč, rozdíl představuje finanční rezerva ve výši : 7 321,- Kč. Rozpočet je přebytkový.

– K nahlédnutí : https://bosin.cz/schvaleny-rozpocet/

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce 2022

Zastupitelstvo začalo dne 7.3.2022 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 7.3.2022 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 7. 3. 2022

1

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 7.2.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Zastupitelstvo přijalo návrh rozpočtu 2022 který je k náhlednutí – https://bosin.cz/navrh-rozpoctu/

2. Zastupitelstvo přijalo čerpání rozpočtu FIN 12-2021

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

Zastupitelstvo schvaluje čerpání rozpočtu 12-2021

Zastupitelstvo začalo dne 7.2.2022 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 7.2.2022 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 7. 2. 2022

2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 27.12.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 19:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

.https://bosin.cz/vyhlasky-obce/

2. Návrh žádosti dotace na veřejné osvětlení pro rok 2022

3. Návrh žádosti dotace na opravu hasičské zbrojnice v rámci projektu pro obnovu venkova pro rok 2022 – Místní program obnovy venkova obce 2021 – 2025

4.  Provizorium + pravidla provizoria

5. Žádost mysliveckého spolku Bošínská obora o finanční příspěvek

6. Žádost o finanční příspěvek pro místní prodejnu

7. Program obnovy venkova pro obec Bošín

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášku o odpadech 1/2021 v platnosti od 1.1.2022.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

2. Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem žádosti o dotaci na veřejné osvětlení pro rok 2022.

3. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, schválilo a poskytlo k žádosti o DOTACI POV
„Místní program obnovy venkova obce 2021-2025“

4. Zastupitelstvo přijalo žádost místního spolku Bošínská obora o poskytnutí
finančního příspěvku, finanční příspěvek je splatný nejpozději k 31.12.2021.

5. Zastupitelstvo schvaluje na žádost Finanční příspěvek mysliveckého spolku Bošínská obora.

6. Zastupitelstvo schvaluje Finanční příspěvek ve výši 30000,- Kč pro místní prodejnu paní Jaroslavy Provazníkové, fin. příspěvek bude použit na výdaje související s provozem prodejny. Bankovní účet příjemce : 1325117359/0800

O proplacení financí bude zažádáno v dotaci Program obnovy venkova – dotační titul 2 – PRODEJNY v Pce kraji.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný program pro obnovu venkova.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

8. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO9/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 9/2021

Zastupitelstvo začalo dne 27.12.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 27.12.2021 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 28. 12. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 13.11.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO6/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 6/2021

2. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO7/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 7/2021

3. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO8/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 8/2021

Zastupitelstvo začalo dne 13.11.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 13.11.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 14. 11. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 2.9.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Vyhlášení inventarizace k 31.12.2021

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO5/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 5/2021

2. Starosta vyhlásil inventarizaci k datumu 31.12.2021. V 18.00hod byla proškolena inventarizační komise.

Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem inventur. Plán inventur byl zastupitelstvem schválen.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

Zastupitelstvo začalo dne 2.9.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 2.9.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 3. 9. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 19.7.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO4/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 4/2021

.

Zastupitelstvo začalo dne 19.7.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 19.7.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 20. 7. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 28.6.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

1. Výběrové řízení na dodavatele dětského hřiště

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :


1. Místostarostka Ilona Fišerová informovala zastupitelstvo o kandidátech výběrového řízení na dětské hřiště. Nevhodnějším kandidátem pro zhotovení hřiště je společnost BRNK zastoupeným:

Aleš Brückner
Horní 1334
742 21 Kopřivnice

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje zhotovitele dětského hřiště


2. Starosta seznámil zastupitelstvo se schváleným závěrečným účtem 2020, účetní závěrkou a zprávou o přezkoumání.

2.a Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2020 – bez výhrad.

2.b Zastupitelstvo předkládá výrok auditora.

2.c Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.

Hlasování: pro 4   proti 0

3. Místostarostka Ilona Fišerová seznámila zastupitelstvo s návrhem smlouvy zhotovitele dětského hřiště.

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se zhotovitelem BRNK Alešem Brucknerem.

Hlasování: pro 4   proti 0

4. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO3/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 3/2021

Zastupitelstvo začalo dne 28.6.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 28.6.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 28. 6. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 17.5.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

1. Schválení smlouvy o poskytnuté dotaci na dětské hřiště

5. Jednání s p. Čapkem / půda Bošín 8

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :


1. Starosta informoval zastupitelstvo o přidělení dotace na dětské hřiště a dále seznámil s návrhem smlouvy na dětské hřiště od krajského úřadu Pardubického kraje.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy pro udělení dotace na dětské hřiště


2. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem závěrečného účtu pro schválení.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh závěrečného účtu, který je zveřejněn.

3. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO1/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 1/2021

4. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO2/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 2/2021

5. P. Čapek upozornil na přebývající stavební materiál na půdě č.p.8., které by mělo být v budoucnosti odklizeno, až situace a počasí umožní převoz.

Zastupitelstvo začalo dne 17.5.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 17.5.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 18. 5. 2021