Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 28.12.2020

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Stránský

Nepřítomní :

Program zastupitelstva Obce Bošín:

2. Dopis Kinský / zast. p. Čapek

4. Rozpočtové opatření 6/2020

Zápis :


1. Rozpočet obce pro rok 2021 byl schválen v plném znění Návrhu rozpočtu beze změny. Příjmy rozpočtu 2021 jsou ve výši : 1 392 300,- Kč, výdaje rozpočtu 2021 jsou ve výši : 1 361 101,- Kč, rozdíl představuje finanční rezerva ve výši : 31 199,- Kč. Rozpočet je přebytkový.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce 2021

2. Starosta obce seznámil zastupitelsvo se žádostí p. Čapky. Bude provedeno přeměření pronajmutých prostor, které obec využívá.

3. Zastupitelstvo obce schválilo čerpání rozpočtu 12/2020

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje čerpání rozpočtu 12/2020

4. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření 6/2020

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 6/2020

Zastupitelstvo začalo dne 28.12.2020 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 28.12.2020 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 4. 1. 2021