Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 2.9.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Vyhlášení inventarizace k 31.12.2021

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO5/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 5/2021

2. Starosta vyhlásil inventarizaci k datumu 31.12.2021. V 18.00hod byla proškolena inventarizační komise.

Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem inventur. Plán inventur byl zastupitelstvem schválen.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

Zastupitelstvo začalo dne 2.9.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 2.9.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 3. 9. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 19.7.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO4/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 4/2021

.

Zastupitelstvo začalo dne 19.7.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 19.7.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 20. 7. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 28.6.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

1. Výběrové řízení na dodavatele dětského hřiště

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :


1. Místostarostka Ilona Fišerová informovala zastupitelstvo o kandidátech výběrového řízení na dětské hřiště. Nevhodnějším kandidátem pro zhotovení hřiště je společnost BRNK zastoupeným:

Aleš Brückner
Horní 1334
742 21 Kopřivnice

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje zhotovitele dětského hřiště


2. Starosta seznámil zastupitelstvo se schváleným závěrečným účtem 2020, účetní závěrkou a zprávou o přezkoumání.

2.a Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2020 – bez výhrad.

2.b Zastupitelstvo předkládá výrok auditora.

2.c Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.

Hlasování: pro 4   proti 0

3. Místostarostka Ilona Fišerová seznámila zastupitelstvo s návrhem smlouvy zhotovitele dětského hřiště.

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se zhotovitelem BRNK Alešem Brucknerem.

Hlasování: pro 4   proti 0

4. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO3/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 3/2021

Zastupitelstvo začalo dne 28.6.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 28.6.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 28. 6. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 17.5.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

1. Schválení smlouvy o poskytnuté dotaci na dětské hřiště

5. Jednání s p. Čapkem / půda Bošín 8

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :


1. Starosta informoval zastupitelstvo o přidělení dotace na dětské hřiště a dále seznámil s návrhem smlouvy na dětské hřiště od krajského úřadu Pardubického kraje.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy pro udělení dotace na dětské hřiště


2. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem závěrečného účtu pro schválení.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh závěrečného účtu, který je zveřejněn.

3. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO1/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 1/2021

4. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO2/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 2/2021

5. P. Čapek upozornil na přebývající stavební materiál na půdě č.p.8., které by mělo být v budoucnosti odklizeno, až situace a počasí umožní převoz.

Zastupitelstvo začalo dne 17.5.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 17.5.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 18. 5. 2021