Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název

Obec Bošín

Důvod a způsob založení

Obec Bošín je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou ČR a zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s Právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Organizační struktura

Zastupitelstvo » Starosta » Obecní úřad

Organizační složky obce:

Hasiči v obci Bošín

Kontaktní spojení

Obecní úřad Bošín, Bošín 8, Choceň 565 01

starosta tel:  +420 724 186 296

místostarosta tel: 608 110 667

účetní tel:  777 291 320

E-mail: starosta@bosin.cz

WWW: www.bosin.cz/

ID datové schránky: 3paa5zd

Kontaktní poštovní adresa

Bošín 8
565 01 Choceň

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Bošín 8
565 01 Choceň

Úřední hodiny

Každý lichý týden v pondělí 18:00 – 20:00 hodin.

Telefonní čísla

starosta:  724 186 296

místostarosta: 608 110 667

účetní:  777 291 320

Čísla faxu

Fax není využíván.

Adresa internetové stránky

www.bosin.cz

Adresa e-podatelny

starosta@bosin.cz

Další elektronické adresy

starosta@bosin.cz

Bankovní spojení

36829611/0100 (Komerční banka, a.s.)

00580341

DIČ

Nejsme plátci DPH

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Rozpočet

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají

ústně – v kanceláři úřadu

písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
Obecní úřad Obec Bošín
Bošín 8
56501 Choceň

elektronickým podáním prostřednictvím DS: 3paa5zd

telefonicky na tel. čísle: +420 724 186 296

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů 
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů 
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů 
 • Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů 
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů 
 • Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů 
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů 
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů 
 • Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů 

Termíny 

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1.1.2001 
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Kdo může o informaci požádat 

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá 

Kdo informaci poskytne 

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce) 

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno 

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. 
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. 
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne. 
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. 

Další omezení práva na informace 

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud: 
  • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, 
  • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo 
  • jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas. 
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud: 
  • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, 
  • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo 
  • by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. 
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. 
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o  
  • probíhajícím trestním řízení, 
  • rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků, 
  • plnění úkolů zpravodajských služeb 
  • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu, 
  • činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. 
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“) , je-li v držení 
  • provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů, 
  • škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách, 
  • knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona, 
  • Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo 
  • kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory. 
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. 

Jak se o informaci žádá 

Žádost o poskytnutí informace se podává 

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo 
 • písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. 

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. 

Co musí písemná žádost obsahovat 

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena, 
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. 
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá. 
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a: 
 • brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží, 
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti, 
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli, 

Jaký bude postup povinného subjektu 

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud: 
  • se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli, 
  • bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení. 
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. 

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví 

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele 
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení 

Komu se odvolání posílá 

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

Kdo o odvolání rozhodne 

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal 
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal 
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu. 

Příjem žádostí a dalších podání 

Obecní úřad Obec Bošín 
Bošín 8 
56501 Choceň

Opravné prostředky 

Co když orgán žádosti nevyhoví 

Odvolání 

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. 
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. 
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu. 

Stížnost 

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel, 
  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, 
  • kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo 
  • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. 
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. 
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 
  • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, 
  • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. 
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 

Pozn.  Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno. 

Formuláře 

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací 

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz 

Předpisy 

Nejdůležitější používané předpisy 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje 

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací). 
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem). 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy). 
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech 
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 • Platné obecně závazné vyhlášky 
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde 

Vydané právní předpisy 

Obec Bošín vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. 
Úřední deska 

Úhrady za poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací – 200 Kč za započatou hodinu práce 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. 

Licenční smlouvy 

Vzory licenčních smluv 

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Výhradní licence 

V současné době nejsou pro obec Bošín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2020 byl počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., které obec obdržela: 1, 
 
počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
 
a počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

V roce 2019 byl počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., které obec obdržela 1 
 
počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
 
a počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

V roce 2018 byl počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., které obec obdržela: 0, 
 
počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 
 
a počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

18.1. Nejdůležitější používané předpisy 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací. 

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí 
 • zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
 • zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách 
 • zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách 
 • zák. č. 138/1973 Sb., o vodách 
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
 • zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně 
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení 
 • zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění 
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
 • zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 
 • zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství 
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti 
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech 
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti 
 • zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích 
 • zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
 • nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii 
 • zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 
 • vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
 • zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 
 • zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 • zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech 
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech 
 • zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech 
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)