2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 27.12.2021Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 19:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:


Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

1. Vyhláška o odpadech 2021Stáhnout

.https://bosin.cz/vyhlasky-obce/

2. Návrh žádosti dotace na veřejné osvětlení pro rok 20223. Návrh žádosti dotace na opravu hasičské zbrojnice v rámci projektu pro obnovu venkova pro rok 2022 – Místní program obnovy venkova obce 2021 – 20254.  Provizorium + pravidla provizoria5. Žádost mysliveckého spolku Bošínská obora o finanční příspěvek6. Žádost o finanční příspěvek pro místní prodejnu7. Program obnovy venkova pro obec Bošín

Ostatní, různéHlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje vyhlášku o odpadech 1/2021 v platnosti od 1.1.2022.Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 02. Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem žádosti o dotaci na veřejné osvětlení pro rok 2022.3. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, schválilo a poskytlo k žádosti o DOTACI POV
„Místní program obnovy venkova obce 2021-2025“4. Zastupitelstvo přijalo žádost místního spolku Bošínská obora o poskytnutí
finančního příspěvku, finanční příspěvek je splatný nejpozději k 31.12.2021.

5. Zastupitelstvo schvaluje na žádost Finanční příspěvek mysliveckého spolku Bošínská obora.

6. Zastupitelstvo schvaluje Finanční příspěvek ve výši 30000,- Kč pro místní prodejnu paní Jaroslavy Provazníkové, fin. příspěvek bude použit na výdaje související s provozem prodejny. Bankovní účet příjemce : 1325117359/0800

O proplacení financí bude zažádáno v dotaci Program obnovy venkova – dotační titul 2 – PRODEJNY v Pce kraji.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný program pro obnovu venkova.obec-Bosin-POV-Rozvoj-obce-2022-2024Stáhnout

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0

8. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO9/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 9/2021Zastupitelstvo začalo dne 27.12.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 27.12.2021 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 28. 12. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 13.11.2021

Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ostatní, různé

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO6/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 6/2021

2. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO7/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 7/2021

3. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO8/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 8/2021

Zastupitelstvo začalo dne 13.11.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 13.11.2021 ve 20:00 hodin.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 2.9.2021Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:


Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

1. Rozpočtové opatření 5Stáhnout

2. Vyhlášení inventarizace k 31.12.2021Ostatní, různéHlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO5/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 5/20212. Starosta vyhlásil inventarizaci k datumu 31.12.2021. V 18.00hod byla proškolena inventarizační komise.

Starosta seznámil zastupitelstvo s plánem inventur. Plán inventur byl zastupitelstvem schválen.

Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se: 0Zastupitelstvo začalo dne 2.9.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 2.9.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 3. 9. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 19.7.2021Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:


Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu1.Rozpočtové opatření 4StáhnoutOstatní, různéHlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO4/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 4/2021

.

Zastupitelstvo začalo dne 19.7.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 19.7.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 20. 7. 2021Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 28.6.2021Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Moučka

Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:


Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu1. Výběrové řízení na dodavatele dětského hřiště

2a. Schválení závěrečného účtu 2020Stáhnout2b. Výrok auditora – Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření obce za rok 2020Stáhnout2c. Účetní závěrka obce 2020Stáhnout

3. Seznámení zastupitelstva s návrhem smlouvy dodavatele na výrobu dětského hřištěStáhnout4.Rozpočtové opatření 3-2021StáhnoutOstatní, různéHlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :


1. Místostarostka Ilona Fišerová informovala zastupitelstvo o kandidátech výběrového řízení na dětské hřiště. Nevhodnějším kandidátem pro zhotovení hřiště je společnost BRNK zastoupeným:

Aleš Brückner
Horní 1334
742 21 Kopřivnice

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje zhotovitele dětského hřiště
2. Starosta seznámil zastupitelstvo se schváleným závěrečným účtem 2020, účetní závěrkou a zprávou o přezkoumání.2.a Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2020 – bez výhrad.

2.b Zastupitelstvo předkládá výrok auditora.

2.c Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.Hlasování: pro 4   proti 0

3. Místostarostka Ilona Fišerová seznámila zastupitelstvo s návrhem smlouvy zhotovitele dětského hřiště.

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se zhotovitelem BRNK Alešem Brucknerem.

Hlasování: pro 4   proti 04. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO3/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 3/2021

Zastupitelstvo začalo dne 28.6.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 28.6.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 28. 6. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 17.5.2021Veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hod, ukončeno ve 20:00 hod v kanceláři Obecního úřadu Bošín 8.
Přítomni byli 4 členi, zastupitelstvo obce Bošín je usnášeníschopné.

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. MoučkaZahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou,
zapisovatelem Tomáše Provazníka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Tomáše Provazníka a ověřovateli zápisu
Ilonu Fišerovou a Kateřinu Kopicovou.
Hlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Usnesení zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo schváleno

Program zastupitelstva Obce Bošín a její schválení:


Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu1. Schválení smlouvy o poskytnuté dotaci na dětské hřiště

2. Seznámení zastupitelstva s návrhem závěrečného účtuStáhnout

3. Rozpočtové opatření 1/2021Stáhnout

4. Rozpočtové opatření 2/2021Stáhnout5. Jednání s p. Čapkem / půda Bošín 8Ostatní, různéHlasování: pro : 4 proti : 0 zdržel se : 0
Program zastupitelstva obce je schválen

Zápis :


1. Starosta informoval zastupitelstvo o přidělení dotace na dětské hřiště a dále seznámil s návrhem smlouvy na dětské hřiště od krajského úřadu Pardubického kraje.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy pro udělení dotace na dětské hřiště
2. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem závěrečného účtu pro schválení.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh závěrečného účtu, který je zveřejněn.

3. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO1/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 1/2021

4. Starosta seznámil zastupitelstvo s RO2/2021 v kompetenci starosty

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření 2/20215. P. Čapek upozornil na přebývající stavební materiál na půdě č.p.8., které by mělo být v budoucnosti odklizeno, až situace a počasí umožní převoz.Zastupitelstvo začalo dne 17.5.2021 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 17.5.2021 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 18. 5. 2021

2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 28.12.2020

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Stránský

Nepřítomní :

Program zastupitelstva Obce Bošín:

2. Dopis Kinský / zast. p. Čapek

4. Rozpočtové opatření 6/2020

Zápis :


1. Rozpočet obce pro rok 2021 byl schválen v plném znění Návrhu rozpočtu beze změny. Příjmy rozpočtu 2021 jsou ve výši : 1 392 300,- Kč, výdaje rozpočtu 2021 jsou ve výši : 1 361 101,- Kč, rozdíl představuje finanční rezerva ve výši : 31 199,- Kč. Rozpočet je přebytkový.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce 2021

2. Starosta obce seznámil zastupitelsvo se žádostí p. Čapky. Bude provedeno přeměření pronajmutých prostor, které obec využívá.

3. Zastupitelstvo obce schválilo čerpání rozpočtu 12/2020

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje čerpání rozpočtu 12/2020

4. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření 6/2020

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 6/2020

Zastupitelstvo začalo dne 28.12.2020 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 28.12.2020 ve 19:00 hodin.

Zveřejněno 4. 1. 2021

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 23.11.2020

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Stránský, p.Moučka

Nepřítomní :

Program zastupitelstva Obce Bošín

1/ Schválení RO5/2020

Zápis

1/ Zastupitelstvo přijalo a schválilo RO5/2020 z důvodů přesunů řádků
rozpočtu.

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje RO05/2020.

2/ Zastupitelstvo přijalo návrh rozpočtu 2021 k náhlednutí zde.

3/ Zastupitelstvo přijalo čerpání rozpočtu 11/2020

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje čerpání rozpočtu 11/2020

Zastupitelstvo začalo dne 23.11.2020 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 23.11.2020 ve 20:30 hodin.

Zveřejněno 30. 11. 2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín

Dne : 2.11.2020

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Kopicová

Omluvení : p. Konečný; p. Stránský , p.Moučka

Nepřítomní :

Program zastupitelstva Obce Bošín

1. Vyhlášení inventarizace

2. Stanovení inventarizační komise

3. Proškolení inventarizační komise

4. Stížnost paní Kaplanové

5. Návrh smlouvy o dílo dětského hřiště

Zápis :


1. Starosta vyhlásil inventarizaci.

2. Byla navržena a schválena inventarizační komise ve složení :
Ing. Tomáš Provazník, Ilona Prudičová a Ing. Petra Kubová

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi.

3. Inventarizační komise byla proškolena dne 02.11.2020 v 19,00 hod v
budově OÚ Bošín, všichni členové inventarizační komise byly přítomny a
řádně proškoleny.

4. Paní Kaplanová podala podmět k řešení zatékající povrchove vody na její pozemek z pozemku p. Nohela, který byl přítomen také. Po společné domluvě bude situace řešena spolu s obecním úřadem Bošín pro vyřešení protipovodňové situace.

5. Byla navržena smlouva o dílo dětského hřiště č.AB34/2020

Hlasování: pro 4   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo č.AB34/2020

Zastupitelstvo začalo dne 2.11.2020 v 18.00 hodin.

Zastupitelstvo skončilo dne 2.11.2020 ve 20:00 hodin.

Zveřejněno 19. 11. 2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín
Dne : 24.08.2020

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Fišerová, p. Konečný; p. Stránský
Omluvení : p. Kopicová
Nepřítomní :

Program zastupitelstva Obce Bošín

1. Volba nového starosty
2. Volba nového místostarosty
3. Rozpočtové opatření 2/2020
4. Bezpečnostní audit

5. Dodavatel dětského hřiště, schválení smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova

6. Volební komise – volby

7. Svoz separovaného odpadu

8.Rozpočtové opatření 3/2020

9.Rozpočtové opatření 4/2020

10.Nástup nového člena zastupitelstva za odstoupenou Ing. IlonuKaisrlíkovou

11. Změna funkce Josefa Konečného zastupující Ilonu Fišerovou


1. Proběhlo hlasování o volbě nového starosty na místo p. Konečného, který ze zdravotních důvodů odstoupil k datu 31.7.2020. Novým starostou byl zvolen Tomáš Provazník s minimální možnou odměnou dle tabulek odměn pro neuvolněného starosty. Josef Konečný setrvá v zastupitelstvu jako člen. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo volí (schvaluje) nového starostu Tomáše Provazníka


2. Proběhlo hlasování o volbě nového místostarosty na místo p. Provazníka. Novým místostarostou byla zvolena Ilona Fišerová s poloviční odměnou neuvolněného starosty. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo volí (schvaluje) nového místostarostu Ilonu Fišerovou


3. Starosta informoval zastupitelstvo o hlasování schválení rozpočtového opatření pro dětské hřiště – RO2/2020. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje RO2/2020.

4. Starosta informoval zastupitelstvo o uskutečněném bezpečnostním auditu, který proběhl úspěšně.

5. Paní Fišerová předložila 3 nezávazné nabídky na zhotovení dětského hřiště v obci Bošín. Proběhlo hlasování o dodavatele nového hřiště dle předložených nabídek.

Bonita

Hlasování: pro 0   proti 5

František Smitka

Hlasování: pro 0   proti 5

Brnk

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje společnost BRNK jako dodavatele dětského hřiště na základě nejlepšího technického řešení a množstvím nabízených herních prvků v poměru s cenovou nabídkou.

Projekt bude částečně financován z dotace z Programu obnovy venkova. Zastupitelstvo bylo seznámeno s podmínkami smlouvy z Pardubického kraje.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje podmínky smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova.

6) Starosta oznamuje předsedu volební komise Tomáše Matějku pro nadcházející volby.

7) Proběhla diskuze o možnosti svážení odpadu (plast, papír) dům od domu pro obyvatele obce. P. Provazník a p. Fišerová proveden nezávaznou poptávku u občanů obce o případný zájem o tuto službu.

8) Starosta informoval zastupitelstvo o hlasování schválení rozpočtového opatření přijetí dotace COVID – RO3/2020. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje RO3/2020.

9. Starosta informoval zastupitelstvo o hlasování schválení rozpočtového opatření dotace na VOLBY UZ 98193 – RO4/2020. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje RO4/2020.

10. 24.8.2020 nastupuje p. Moučka Martin jako další člen kandidátky VOLEB do zastupitelstva rok 2018, který byl prvním náhradníkem v konaných volbách. Nahrazuje odstoupenou Ilonu Kaisrlíkovou.Dále Martin Moučka přebíra funkci předsedy správy silnic a komunikačních cest.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo volí (schvaluje) nového člena Martina Moučku zastupující ve funkci Ilonku Kaisrlíkovou a přebíra funkci předsedy správy silnic a komunikačních cest.

Jeho mandát začíná aktuálním dnem 24.08.2020, jeho výše odměny je uvedená v příloze zápisu (HM 1289,- / měsíčně dle platné legislativy).

11. Josef Konečný přebíra funkci po Iloně Fišerové a to předsedy komise životního prostředí.

Jeho mandát začíná aktuálním dnem 24.08.2020, jeho výše odměny je uvedená v příloze zápisu (HM 1289,- / měsíčně dle platnélegislativy).

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje novou funkci pro Josefa Konečného zastupující ve funkci Ilonku Fišerovou.

Zastupitelstvo začalo dne 24.08.2020 v 18.00 hodin.
Zastupitelstvo skončilo dne 24.08.2020 ve 20:00 hodin.
Zveřejněno 31. 08. 2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín
Dne : 29.06.2020

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Kopicová, p. Fišerová, p. Konečný
Omluvení : p. Stránský, p. Konečný
Nepřítomní :

Program zastupitelstva Obce Bošín

1. Přezkum auditora
2. Účetní uzávěrka obce Bošín 2019
3. Závěrečný účet obce
4. Zpevněná pěší cesta Bošín – Běstovice

5. RO 1/2020

1. Starosta informoval o přezkumu hospodaření obce ze dne 10.6.2020 a závěrečné zprávě o přezkoumání. Zpráva auditora je s výsledkem „bez výhrad“.


2. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem závěrečného účtu za rok 2019 , zveřejněno elektronicky a na úřední desce v termínu 6-5.2020 – 29.6.2020. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2019 bez výhrad.

Schválený závěrečný účet zde.

3. Starosta informoval zastupitelstvo s účetní uzávěrkou obce 2019. K účetní úzávěrce obce za rok 2019 nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Hlasování: pro 5   proti 0

Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku za rok 2019

4. S předběžným návrhem akce obnovení zpevněné cesty pouze pro pěší spojující Běstovice a Bošín zastupitelstvo souhlasí za podmínek stanovených ve stanovisku.

Hlasování: pro 5   proti 0

5. Starosta informoval o schváleném rozpočtovém opatření RO1/2020 v jeho kompetenci.

Hlasování: pro 5   proti 0


Zastupitelstvo začalo dne 29.06.2020 v 18.00 hodin.
Zastupitelstvo skončilo dne 29.06.2020 ve 20:00 hodin.
Zveřejněno 30. 06. 2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín
Dne : 18.05.2020

Přítomní : p. Provazník, p. Prudič, p. Kopicová, p. Fišerová
Omluvení : p. Stránský, p. Konečný
Nepřítomní :

Program zastupitelstva Obce Bošín

1. Schválení rozpočtu obce Bošín na rok 2020
2. Žádost změny územního plánu.
3. Situace Bošína během mimořádné situace COVID.
4. Situace kácení dřevin v přírodní rezervaci Bošín.
5. Čištění Bošínského potoku.
6. Přemístění komposteru.
7.Odměna účetní obce.


1. Schválení rozpočtu obce Bošín na rok 2020
Hlasování: pro 4   proti 0
2. Zastupitelstvo obce zamítá předloženou žádost změny územního plánu.
Hlasování: pro 0   proti 4
3. Shrnutí situace v Bošíně během mimořádné situace COVID, zajíštění ochranných pomůcek pro Smíšené zboží Bošín.
4. Situace kácení dřevin v přírodní rezervaci Bošín.
5. Čištění Bošínského potoku bude provedeno díky mimořádné situaci COVID v roce 2020 pouze formou sekání.
6. Přemístění komposteru na nové místo zamítnuto z důvodu chybějícího vhodého náhradního řešení.
Hlasování: pro 0   proti 4
7. Zastupitelstvo jednalo o změně odměn účetní obce, nové výše odměn je v příložen. Změna je platná a s účinností od 01.06.2020.
Hlasování: pro 4   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 1/2020 zastupitelstvo schvaluje


Zastupitelstvo začalo dne 18.05.2020 v 18.00 hodin.
Zastupitelstvo skončilo dne 18.05.2020 ve 19:30 hodin.
Zveřejněno 25. 05. 2019

Program zastupitelstva Obce Bošín
Dne : 24.02.2020


1. návrh rozpočtu obce Bošín rok 2020
2. odstoupení z funkce zastupitele Ing. Ilony Kaisrlíkové
3. žádost Ing. Milana Štěpánka

4.RO 4/2019, RO 5/2019. 
5. různé
Zápis ze Zastupitelstva dne 24.02.2020
Přítomní : p. Konečný, p. Prudič, p. Kopicová, p. Provazník, p. Stránský
Omluvení : p. Kaisrlíková, p. Ilona Prudičová
Nepřítomní :
1/ Zastupitelstvo přijalo návrh rozpočtu k vyvěšení dne 24.02.2020 (v příloze).
2/ Zastupitelstvo přijalo rezignaci (odstoupení z funkce) zastupitele Ing. Ilony Kaisrlíkové ke dni 17.02.2020 (v příloze).
3/ Zastupitelstvo vyhovělo žádosti Ing. Milana Štěpánka ve věci „Přístavba k domu č.p. 21 na pozemku č. 34 a 19/3 v k.ú. Bošín“ (v příloze).

4/ Starosta informoval zastupitelstvo o schválení rozpočtového opatření (RO 4/2019, RO 5/2019)


Zastupitelstvo začalo dne 24.02.2020 v 18.00 hodin.
Zastupitelstvo skončilo dne 24.02.2020 ve 20:00 hodin.
Zveřejněno 25. 02. 2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 14. 11. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomni: p. Konečný, Ilona Prudičová, p. Prudič, p. Kopicová, Ing. Tomáš Provazník

Omluveni: p. Stránský, Ing. Ilona Kaisrlíková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Dotace pro obnovu venkova 2020
2. Stanovení inventarizační komise
3. Proškolení inventarizační komise a inventarizace majetku
4. Střednědobý výhled obce rok 2020 – 2025
5. Vyhláška obce o odpadech

6. Provizorium obce
7. Odměny zastupitelů

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta informoval zastupitelstvo o dotacích pro obnovu venkova na rok 2020.

2. Inventarizační komise byla sestavena ke dni 14. 11. 2019 ve složení Ing. Petra Kubová, Ing. Tomáš Provazník a Josef Konečný. Inventarizační komise byla proškolena dne 14.11.2019 v 19,00 hod na Obecním úřadě Obce Bošín.

3. Inventarizační komise byla řádně proškolena a proběhla inventarizace majetku ke dni 14. 11. 2019 dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.

4. Zastupitelstvo bere na vědomí střednědobý výhled obce pro rok 2020 – 2025.

5. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 18/2019 zastupitelstvo schvaluje

6. Zastupitelstvo obce přijako pro rok 2020 rozpočtové provizorium s pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria jsou zveřejněna v příloze zde.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 19/2019 zastupitelstvo schvaluje

7. Zastupitelstvo jednalo o změně odměn zastupitelů, nové výše odměn je v příložen. Změna je platná a s účinností od 01.01.2020.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 20/2019 zastupitelstvo schvaluje

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.

Zveřejněno 15. 11. 2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 23. 10. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomni: p. Konečný, Ilona Prudičová, p. Prudič, p. Kopicová, Ing. Tomáš Provazník, Ing. Ilona Kaisrlíková

Omluveni: p. Stránský

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Změna územního plánu
2. Pozvánky na čerty a advent
3. Vyhlášení inventarizace
4. Oprava mostu
5. Čipování psů
6. Odpady

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta informoval zastupitelstvo o zařazení návrhu na změnu Územního plánu obce Bošín, který podali dne 14. 5. 2018 pan V, bytem VVV na pozemky parc. č. 72/4, 72/5, manželé pan X a paní Y, oba bytem XY, na pozemek parc. č. 72/3, pan Z, bytem ZZZ, vše v k.ú. Bošín.
Navrhovaná změna způsobu využití ze současné ZO – zeleň ochranná a izolační na nový způsob využití: zahrada s doplňkovými stavbami k RD.
Hlasování: pro 0   proti 6   zdržel 0
Usnesení č. 17/2019 zastupitelstvo zamítá.
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh na změnu územního plánu obce Bošín na pozemky parc. č. 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, v k.ú. Bošín. Navrhovaná změna způsobu využití ze současné plochy ZO – zeleň ochranná a izolační na nový způsob využití „Zeleň soukromá vyhrazená – ZS“, které umožní umístění doplňkových staveb k RD.
2. Zastupitelstvo informuje občany obce o uskutečnění adventu dne 30. 11. 2019 od 16:00 hodin a průvodem čertů v obci dne 5. 12. 2019. Pozvánky budou vyvěšeny v místní prodejně a na zastávce.
3. Starosta informoval o vyhlášení inventarizace majetku, která se bude konat 14. 11. 2019.
4. Zastupitelstvo informuje občany o probíhající opravě silničního mostu vedoucí přes obec.
5. Zastupitelstvo upozorňuje občany na evidenci a čipování psů do konce roku 2019. Při nedodržení povinností hrozí pokuta od 20.000 – 120.000,- Kč.
6. Zastupitelstvo informuje občany, aby vynášely odpady s plasty ke kontejnerům max. den před svozem nebo v den svozu.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 9. 9. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomni: p. Konečný, Ilona Prudičová, p. Prudič, p. Kopicová, Ing. Tomáš Provazník

Omluveni: p. Stránský, Ing. Ilona Kaisrlíková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Hasiči – preventivně výchovná činnost
2. Smlouvy na protipovodňový systém
3. Rozpočtové opatření 3
4. Koupě obecního pozemku
5. Čipování psů
6. Kaple
7. Odstraňování stromů
8. Návrh aktualizace vyhlášky Požárního řádu obce
9. Informace o kontejnerech a svozu nebezpečného odpadu

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta informoval zastupitelstvo o připravované preventivně výchovné činnosti pro mládež, kterou povede vedoucí pracovník hasičů. O termínu a místě budou občané informováni.
2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenovou nabídku servisních smluv na protipovodňový systém.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 14/2019 zastupitelstvo schvaluje.
3. Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. RO3/2019 z důvodu přestupku obce od Krajského úřadu Pardubického kraje, výdaje zvýšeny o 4 000,-Kč. Zastupitelé vzali na vědomí.
4. Zastupitelstvo obce Bošín schvaluje předloženou žádost starosty obce ohledně koupě pozemku parc. č. 420/36 o výměře 81m2 v obci Bošín, katastrálním území Bošín od manželů pana X a paní Y. Cena za 1m2 je 10,-Kč. Cena celkem 810,-Kč. Schváleno bez připomínek občanů.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 15/2019 zastupitelstvo schvaluje.

Nemovité věci vznikly geometrickým plánem (dále G.P.) č. 119-68/2018 ze dne 17.5.2018, zhotoveným společností Geodetales Chrudim s.r.o., potvrzeným Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Kat. pracoviště v Ústí nad Orlicí, dne 17.5.2018 pod čís. PGP-869/2018-611. G.P. č. 119-68/2018 byl z pozemku parc. č. 389/1 oddělen díl o výměře 5m2, který byl oparcelován jako pozemek st. parc. č. 56 o výměře 5m2. Dále byl z pozemku st. parc. č. 42 oddělen díl „c“ o výměře 6m2, dále z pozemku parc. č. 389/1 byl oddělen díl „a“ o výměře 81m2, dále z pozemku oddělen oddělením dílu „b“ o výměře 19m2. Z dílů „a“, „b“ a „c“ byl vytvořen pozemek parc. č. 425 o výměře 106m2. Vše v obci Bošín, katastrálním území Bošín u Chocně.

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou žádost manželů pana X a paní Y ohledně koupě pozemku parc. č. 425 o výměře 106m2, dále pozemku st. parc. č. 56 o výměře 5m2 ve vlastnictví obce Bošín. Nemovité věci, které jsou předmětem prodeje, vznikly výše uvedeným G.P. č. 119-68/2018. Vše v obci Bošín, katastrálním území Bošín u Chocně. Cena za 1m2 je 10,-Kč. Cena celkem 1.110,-Kč. Schváleno bez připomínek občanů.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 16/2019 zastupitelstvo schvaluje.

5. Starosta informoval zastupitelstvo o čipování psů v obci před obecním úřadem dne 12. 9. 2019 v 18:00 hodin MVDr. Trtíkovou. Občané budou informování obecním rozhlasem.
6. Starosta seznámil zastupitelstvo o koupi hliníkového žebříku do kaple.
7. Starosta informoval zastupitelstvo o odstraňování spadlého stromu v potoce dne 14. 9. 2019 v 09:00 hodin.
8. Obecní zastupitelstvo projednalo a přijalo návrh na aktualizaci vyhlášky Požárního řádu obce, která bude následně předána Krajskému úřadu Pardubického kraje ke schválení.
9. Starosta seznámil zastupitelstvo o přistavení kontejneru na směsný odpad 26. 9. 2019 u hasičárny. Dále přistaven kontejner na zeleň u obecního úřadu. Dne 17. 10. 2019 bude svoz nebezpečného odpadu. Občané budou informováni letáky do schránky.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:45 hodin.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 17. 6. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomni: p. Konečný, Ilona Prudičová, p. Kopicová, p. Stránský, p. Prudič, Ing. Tomáš Provazník

Omluveni: Ing. Ilona Kaisrlíková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Rozpočtové opatření 1
2. Rozpočtové opatření 2
3. Závěrečný účet obce za rok 2018
4. Účetní závěrka obce za rok 2018
5. Zpráva o přezkumu s výhradou
6. Kontrola přetížení mostu
7. Čištění potoka

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. RO1/2019 z důvodu navýšení DzP obce za rok 2018, příjmy zvýšeny o 5580,-Kč, výdaje zvýšeny o 5580,-Kč. Zastupitelé vzali na vědomí.
2. Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. RO2/2019 z důvodu přijetí DOTACE na VOLBY UZ 98348, příjmy zvýšeny o 29 000,-Kč, výdaje zvýšeny o 29 000,-Kč. Zastupitelé vzali na vědomí.
3. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018 v plném znění beze změn.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0   omluven 1
Usnesení č. 11/2019 zastupitelstvo schvaluje.
4. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2018 v plném znění v sestavách Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0   omluven 1
Usnesení č. 12/2019 zastupitelstvo schvaluje.
5. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Zprávu o přezkumu s výhradou a přijalo opatření, aby se nedostatky již v dalších letech neobjevovaly.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0   omluven 1
Usnesení č. 13/2019 zastupitelstvo schvaluje.

Všechny dokumenty jsou v listinné podobě k dispozici občanům na Obecním úřadě v době úředních hodin.

V elektronické podobě na úřední desce na stránkách obce www.bosin.cz .

6. V následujících dnech proběhne kontrola vozidel projíždějících obcí v důsledku přetížení mostu.

7. V letních měsících bude probíhat čištění potoka každé 2 roky.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:30 hodin.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 20. 5. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomni: p. Konečný, Ilona Prudičová, p. Kopicová, p. Stránský, p. Prudič

Omluveni: Ing. Tomáš Provazník, Ing. Ilona Kaisrlíková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Školení na BOZP
2. Revize hasicích přístrojů
3. Vyvezení septiků
4. Povolení ke kácení dřevin
5. Návrh na odkoupení obecního pozemku p. XXX

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta zajistil pro zastupitele školení BOZP, které se bude konat na příštím jednání.
2. Starosta informoval zastupitelstvo o revizi hasičských přístrojů, která proběhla dne 12. 4. 2019. Obec zakoupila další 2 hasicí přístroje.
3. Zastupitelstvo jednalo o vyvezení septiků. Občané budou vyrozuměni letáky do schránky, případně rozhlasem týden před vývozem.
4. Starosta oznámil zastupitelstvu zprávu z odboru životního prostředí o povolení ke kácení dřevin. Konkrétně povolení k pokácení dubu v přírodní rezervaci Bošínská obora.
5. Zastupitelstvo schválilo návrh na záměnu obecního pozemku a pozemku XXX, o kterém bylo informováno na minulém zasedání a na úřední desce.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 10/2019 zastupitelstvo schvaluje.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 25. 3. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomni: p. Konečný, Ilona Prudičová, Ing. Ilona Kaisrlíková, p. Kopicová, Ing. Tomáš Provazník

Omluveni: p. Stránský, p. Prudič

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Oznámení o vstupu na pozemek za účelem provedení zásahu od společnosti ČEZ
2. Schválení rozpočtu
3. Technické závady rozhlasu
4. Dohoda o provedení práce pro obec Bošín
5. Objížďka skrz obec Bošín
6. Projednání kontejnerů
7. Návrh na odkoupení obecního pozemku p. XXX
8. Pouťová slavnost obce Bošín 2019
9. Schválení obecního znaku a vlajky
10. Inventurní soupis zapůjčených odpadových nádob
11. Oprava lávky
12. Návrh na záměnu obecního pozemku s pozemkem p. XXX
13. Konání akce Pálení čarodějnic 30. 4. 2019
14. Prodloužení smlouvy o zabezpečení požární ochrany
15. Dopravní nehoda v obci

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo o odstranění okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích na pozemku parc. č.: 387/1, kat. území: Bošín u Chocně, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., který si jako provozovatel zásah provede sám a to do 30. 4. 2019.
2. Zastupitelstvo jednalo o schválení rozpočtu na rok 2019, rozpočet je sestaven jako přebytkový. Příjmy rozpočtu jsou ve výši: 1.501.200,-Kč, výdaje rozpočtu jsou ve výši: 1.350.700,-Kč, financování ve výši: 150.500,-Kč. Závazný ukazatel pro plnění výdajů je oddíl a vztah k jinému IČ. Závazný ukazatel pro plnění rozpočtu na straně příjmů: vztah k jinému rozpočtu.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 4/2019 zastupitelstvo schvaluje.
3. Technické závady rozhlasu a sirény byly odstraněny dne 23. 1. 2019.
4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo možnost získání pracovní síly z Úřadu práce na dobu určitou v oblasti údržby obce.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 5/2019 zastupitelstvo schvaluje.
5. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky (II/316 v místě žel. přejezdu P4033), kterou schválilo. Na základě žádosti zastupitelstvo povolilo nosnost přes most od 3,5t do 10t (povolená nosnost mostu) a omezení rychlosti po dobu objížďky. Zastupitelstvo schválilo uzavírku do 1. 4. 2019.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 6/2019 zastupitelstvo schvaluje.
6. Starosta informoval zastupitelstvo o objednání kontejneru na směsný odpad v jarním a podzimním období. O přesném termínu budou občané informováni letáky do schránky a místním rozhlasem týden předem.
7. Zastupitelstvo přijalo návrh na odkoupení obecního pozemku od p. XXX, který byl zamítnut.
Hlasování: pro 0   proti 5   zdržel 0
Usnesení č. 7/2019 zastupitelstvo zamítá.
8. Starosta informoval zastupitelstvo o Pouťové slavnosti obce Bošín, která se bude konat dne 10. 8. 2019.
9. Zastupitelstvo schválilo návrh obecního znaku a vlajky firmou Velebný & Fam s. r. o. na základě podkladů z historie ke dni 18. 3. 2019 a zároveň dovoluje jejich výrobu. Dále byla zaslána žádost o schválení návrhů znaku a praporu na Parlament ČR.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 8/2019 zastupitelstvo schvaluje.
10. Starosta seznámil zastupitelstvo o inventurním soupisu zapůjčených odpadových nádob.
11. Zastupitelstvo navrhlo opravu lávky svépomocí do 30. 9. 2019.
12. Zastupitelstvo přijalo návrh na záměnu obecního pozemku a pozemku XXX, o kterém bude na příštím zasedání znovu jednat.
13. Starosta informoval o konání akce Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2019 od 17:00 hodin.
14. Zastupitelstvo schvaluje prodloužení smlouvy o zabezpečení požární ochrany s obcí Skořenice.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 9/2019 zastupitelstvo schvaluje.
15. Starosta seznámil obecní zastupitelstvo o dopravní nehodě v obci Bošín, kde vznikla škoda na majetku obce – panoramatické zrcadlo. Nehoda je v šetření Policií ČR.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:45 hodin.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 14. 1. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomní: p. Konečný, p. Prudič, p. Stránský, p. Kopicová, Ing. Tomáš Provazník, Ilona Prudičová

Omluveni: Ing. Ilona Kaisrlíková

Dále přítomní: p. Kaisrlíková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Rozdělení pošty
2. Žádost na Policii České republiky
3. Revize komína
4. Odpady (EKOLA)
5. Zabezpečení obecního úřadu
6. Rozpočtové opatření pro starostu
7. Návrh rozpočtu
8. Prodloužení smlouvy na údržbu cest p. Štěpánkovi a správě a údržbě silnic Pardubického kraje
9. Nefunkční rozhlas

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Žádost o kontrolu kamionové dopravy byla podána na Policii České republiky ve Vysokém Mýtě dne 7.1.2019 a byla kladně vyřízená.
3. Revize komína proběhla dne 7.1.2019 za kontroly p. Prudiče. Revizní zpráva spalinové cesty je k nahlédnutí na obecním úřadě.
4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo platbu za odpady na rok 2019 k dubnu téhož roku. Všichni občané budou informováni o změně na informační tabuli a obdrží informaci do poštovní schránky. Při platbě odpadu, osobně nebo na bankovní účet, si každý občan vyzvedne kolek na popelnici. K vyzvednutí na obecním úřadě v Bošíně každý lichý týden v pondělí od 18:00 do 20:00 hodin.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 1/2019 zastupitelstvo schvaluje.
5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zabezpečení obecního úřadu mřížemi. Zajistí p. Provazník a p. Prudič do 30.4.2019.
6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo a pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v rozsahu do 50.000,-Kč pro každé rozpočtové opatření, v měsíci prosinci neomezeně.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 2/2019 zastupitelstvo schvaluje.
7. Zastupitelstvo jednalo o návrhu rozpočtu, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Příjmy rozpočtu jsou ve výši: 1.501.200,- Kč. Výdaje rozpočtu jsou ve výši: 1.350.700,- Kč s finanční rezervou ve výši: 150.500,- Kč. Zastupitelstvo bude o schválení rozpočtu jednat na dalším zastupitelstvu.

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo údržbu veřejných komunikací obce Bošín. Byl požádán Ing. Milan Štěpánek a správa a údržba silnic Pardubického kraje p. Stránský.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 3/2019 zastupitelstvo schvaluje.
9. Technické závady rozhlasu a sirény jsou v řešení. Zaslán email 2. 1. 2019, vyřizuje starosta do 31. 1. 2019.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 21. 12. 2018 v čase 19:30 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomní: p. Konečný, p. Prudič, p. Stránský, p. Kopicová, Ing. Tomáš Provazník, Ing. Ilona Kaisrlíková, Ilona Prudičová

Dále přítomní: p. Josef Provazník

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Rozdělení pošty
2. Vyhlášení inventarizace starostou
3. Stanovení inventarizační komise
4. Rozpočtové provizorium na rok 2019
5. Zprávy finančního a kontrolního výboru
6. Rozpočtové opatření č. 8/2018 (2015 – 2018)
7. Proškolení inventarizační komise a inventarizace majetku
8. Nesrovnalosti ve vyúčtování za odpady v roce 2018
9. Převzetí přístupů k bankovním účtům
10. Předání elektronických přístupů a účtů
11. Revize výdajů

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta vyhlásil ke dni 31. 12. 2018 inventarizaci.
3. Inventarizační komise byla sestavena ke dni 14. 12. 2018 ve složení Ing. Petra Kubová, Ing. Tomáš Provazník a Josef Konečný. Inventarizační komise byla jednohlasně schválena.
4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2019. Bude zajištěn základní chod obce a obecního úřadu a závazků z předchozích let (el. energie, odpady, mzdy zaměstnanců, aj.). Pravidla rozpočtového provizoria jsou zveřejněna v příloze zde.
Hlasování: pro 7   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 110/2017 zastupitelstvo schvaluje.
5. Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou finančního a kontrolního výboru.
6. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018 v kompetenci starosty. Zvýšení příjmů celkem 14.000,-Kč na položce 4116 a zvýšení výdajů celkem 14.000,-Kč na položce 5011.
Hlasování: pro 7   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 113/2017 zastupitelstvo schvaluje.
7. Inventarizační komise byla řádně proškolena dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. dne 14. 12. 2018 v 19:00 hodin v budově OÚ v Bošíně.
8. Odpady za rok 2018 byly předány s dluhem 375,-Kč. Dlužná částka je v řešení.
9. Dne 17. 12. 2018 byl p. Konečný a Ing. Tomáš Provazník převzít přístupy k bankovním účtům.
10. Dne 20. 12. 2018 převzal Ing. Tomáš Provazník od Josefa Majdiaka veškeré elektronické přístupy a účty.
11. Odměny z předchozího zastupitelstva jsou zachovány ve stejné výši pro nově zvolené zastupitele a jejich odměny jsou stanoveny od tohoto dne, tj. 21. 12. 2018. Výše odměn je uvedena v příloze zápisu a k nahlédnutí na OÚ. Revize výdajů byla nezměněna a odhlasována jednohlasně všemi zastupiteli.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 22:30 hodin.

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOŠÍN 16. 11. 2018

Starosta přivítal zvolené zastupitele. Konstatoval, že jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé: Konečný Josef, Stránský Petr, Provazník Tomáš, Kaisrlíková Ilona, Kopicová Kateřina, Prudičová Ilona, Prudič Pavel.

Pan Majdiak Josef nabídl vedení schůze nejstaršímu členovi z řad zvolených zastupitelů p. Konečnému Josefovi a ten odmítl. Schůzi vedl dál p. Majdiak Josef.

1. Přečtení programu ustavující schůze

    Složení slibu členů zastupitelstva obce
    Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
    Volba starosty a místostarosty
    Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
    Zřízení a volba předsedů výborů finančního a kontrolního a komisí sociální, kulturní, životního prostředí.

Hlasování: program schůze byl jednohlasně schválen všemi členy zastupitelstva

Pro 7   proti 0   zdržel 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Všichni přitomni členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a stvrdilo ho svým podpisem.


2. Přestavení pověřence pro ochranu osobních údajů paní Magda Zdena Dvořáková.

3. Jako zapisovatelka byla navržená Kaisrlíková Ilona. Ověřovatelé zápisu byli navrženi Prudičová Ilona a p. Majdiak Josef.

Hlasování: zastupitelé 7 hlasy pro navržené

Usnesení č. 3 bylo schváleno.


4. Volba starosty a místostarosty bude veřejná.

Hlasování: pro 7   proti 0   zdržel 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Volba starosty.

p. Konečný Josef   6 hlasů pro   0 proti   1 zdržel

Starostou obce ve veřejném hlasování byl zvolen Josef Konečný.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Volba místostarosty.

Provazník Tomáš   6 hlasů pro   0 proti   1 zdržel

Místostarostou byl zvolen Provazník Tomáš.

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Zastupitelstvo obce Bošín zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Hlasování: pro 7   proti 0   zdržel 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.


8. Zvolení předsedy finančního výboru. Navržený Prudič Pavel. Zastupitelstvo obce Bošín volí předsedu finančního výboru p. Prudiče Pavla.

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 1

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Zvolení předsedy kontrolního výboru. Navržený byl Stránský Petr. Zastupitelé obce Bošín volí předsedu kontrolního výboru Stránského Petra.

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.


Volba členů finančního a kontrolního výboru. Zastupitelé obce Bošín navrhli za členy kontrolního a finančního výboru p. Kaisrlíkovou Ilonu a p. Konečnou Ivanu.

10. Zastupitelstvo obce Bošín volí členy finančního výboru p. Kaisrlíkovou Ilonu a p. Konečnou Ivanu.

Hlasování: pro 7   proti 0   zdržel 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.


11. Zastupitelstvo obce Bošín volí členy kontrolního výboru p. Kaisrlíkovou Ilonu a p. Konečnou Ivanu.

Hlasování: pro 7   proti 0   zdržel 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12. Byla navržena sociální komise, předsedou komise byla navržena p. Kopicová Kateřina.

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 1

Usnesení č. 12 bylo schváleno.


13. Byla navržena komise životního prostředí, předsedou komise byla navržena Prudičová Ilona.

Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 1

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

14. Starosta navrhl, aby funkce zastupitelů obce a funkce starosty a místostarosty byla neuvolněná. A odměny zastupitelů byly ve výši podle § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.


15. Předání pokladny od p. Mileny Novotné předáno p. Kateřině Kopicové v celkové výši 24.860,- Kč.

16. Zastupitelstvo obce Bošín rozhodlo, že pan Jan Kurka bude mít nadále klíče od obecní budovy, požární nádrže a hasičské zbrojnice.


17. Paní Blanka Štěpánková předala Iloně Prudičové razítka pro poštovní účely.


18. Pan Josef Majdiak předal p. Josefu Konečnému klíče od kaple.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 20. 9. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní:
Omluven:
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Schválení pachtovní smlouvy mezi obcí Bošín a p. XXX Bošín.
3. Velkoobjemový kontejner.
4. Odsouhlasení plateb za opravu kaple a cest.
5. Diskuze.

Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo se seznámilo s Pachtovní smlouvou mezi obcí Bošín a p. XXX Bošín.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 128/2018: zastupitelstvo schvaluje.
3. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny 27. 9. 2018 na místo obvyklá.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Zastupitelstvo pověřuje starostu k proplacení faktur za opravu kaple a opravu obecních cest.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 129/2018: zastupitelstvo schvaluje.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:45 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 3. 9. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní:
Omluven:
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
3. Směrnice pro práci s osobními údaji.
4. Cenové nabídky firem na opravu místní komunikace v obci Bošín
5. Velkoobjemové kontejnery
6. Nájemní smlouva na zemědělské pozemky obce Bošín.
7. Diskuse.

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.


2. Starosta seznámil zastupitelstvo s nutností mít pověřence pro ochranu osobních údajů pro účely obecního úřadu a obce Bošín.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 123/2018: zastupitelstvo schvaluje. V souladu s výše uvedeným nařízením jmenuje obec Bošín pověřenkyni pro osobních údajů BcA Magdu Zdenu Dvořákovou. Starosta sepíše s výše uvedenou pověřenkyní smlouvu o poskytování služeb.

3. Starosta seznámil zastupitelstvo se zněním směrnice pro práci s osobními údaji.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 124/2018: zastupitelstvo schvaluje.


4. Starosta informuje o cenových nabídkách:
• Hroší stavby Morava Olomouc: SO1- 393 545,48 Kč
                                                    SO2- 308 315,71 Kč
• Miros Matějková a.s. Staré Hradiště: SO1- 345 288,05 Kč
                                                            SO2- 274 794,35 Kč
• Chládek a Tintěra Pardubice: SO1- 275 964,30 Kč
                                                  SO2- 255 263,20 Kč
Zastupitelstvo projednalo všechny tři nabídky a vybralo tu nejnižší- Chládek a Tintěra Pardubice s cenovou nabídkou  SO1- 275 964,30 Kč,    SO2- 255 263,20 Kč bez DPH. Starosta dal hlasovat o firmě Chládek a Tintěra Pardubice aby realizovala opravu místní komunikace v obci Bošín.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 125/2018: zastupitelstvo schvaluje.
Zastupitelstvo pověřilo starostu k sepsání smlouvy s firmou Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 126/2018: zastupitelstvo schvaluje.

5. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby objednal velkoobjemové kontejnery do obce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.


6. Starosta informuje o nutnosti změny nájemní smlouvy s p. Štěpánkem z důvodu změny zákona a legislativy s tím související z nájemní smlouvy na smlouvu pachtovní.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 127/2018: zastupitelstvo schvaluje.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 22:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 20. 9. 2018 v 18.00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 4. 6. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Novotná.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Štěpánková, p. Konečná, p. Štěpánek.
Dále přítomni: p. Kurková.
Zastupitelstvo  není usnášeníschopné.
Starosta ukončil schůzi.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 18.6. 2018 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 21. 5. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová, p. Tupec, p. Matějka Tomáš.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Prodej hasičské stříkačky
3. Počet členů zastupitelstva na podzimní volby
4. Kaple
5. Dotace z krajského úřadu
6. Dotace z krajského úřadu

Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsání smlouvy o prodeji hasičské stříkačky motorové iv. Č. 22003, za předem domluvenou cenu 44 000,- Kč. Její prodej odsouhlasilo zastupitelstvo 18. 1. 2016, usnesení č. 56/2016. Prodej bude uskutečněn mezi obcí Bošín a SDH Bošín, Bošín 8, 565 01 Choceň, IČ: 61238414, reg. číslo 534004, starosta Jan Brandejs.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Oznámení podle §68 odst. 2 zák. č. 128/2000Sb. Zastupitelstvo obce Bošín stanoví podle §67 odst. 1zák. č. 128/2000Sb. o obcích pro volební období 2018-2022. Počet volených členů zastupitelstva obce 7.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 118/2018: zastupitelstvo schvaluje.
4. Zastupitelstvo odsouhlasilo opravu dlažby v kapli. Nová dlažba se objedná u p. Sršně TEKAM Záměl s.r.o. Předběžná cena nové dlažby bude asi 65 000,- Kč.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 119/2018: zastupitelstvo schvaluje.
5. Zastupitelstvo projednalo smlouvu mezi Pardubickým krajem a obce Bošín o poskytnutí dotace z POV „Podpora provozu prodejny v obci Bošín“ částka 10000,- Kč.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 120/2018: zastupitelstvo schvaluje.
6. Zastupitelstvo projednalo smlouvu mezi Pardubickým krajem a obce Bošín o poskytnutí dotace z POV „Oprava místní komunikace v obci Bošín“ částka 250 000,- Kč.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 121/2018: zastupitelstvo schvaluje.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:45 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 4. 6. 2018 v 18.00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 23. 4. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová, p. Kaplanová st., p. Kaplanová ml..
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Odprodej části cesty rodiny Kaplanové.
3. Žádost rodiny Kurkové.
4. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Rodina Kaplanová přišla s návrhem na odprodej části cesty pod novou cestou asfaltovou cestou. Koupě od rodiny Kaplanové se provede po vyasfaltování a zaměření cesty geodety. Všech 5majitelů s tím souhlasí.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Manželé Kurkovi žádají o směnu pozemku 420/36 za obecní pozemek za svým plotem. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Starosta požádá ÚP Ústí nad Orlicí o přidělení jednoho veřejně prospěšného místa. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:45 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 21. 5. 2018 v 18.00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 9. 4. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Štěpánková, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Matějka.
Zastupitelstvo  není usnášeníschopné.
Starosta ukončil schůzi.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 23. 4. 2018 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 26. 3. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Schválení rozpočtu na rok 2018.
3. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočet obce Bošín na rok 2018
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 117/2018: Zastupitelstvo schvaluje. Příjmy rozpočtu činí 1 347 590,- Kč; výdaje rozpočtu činí 1 333 955,- Kč; přebytkový rozpočet činí 13 635,- Kč.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:45 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 9. 4. 2018 v 18.00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 12. 3. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Návrh rozpočtu na rok 2018.
3. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2017.
4. Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání.
5. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bošín za rok 2017.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 116/2018: Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bošín za rok 2017 bez výhrad.
4.       Starosta podal žádost na ÚP na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 26. 3. 2018 v 18.00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín26.2.2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Štěpánková, p. Konečná.
Dále přítomni:p. Provazník
Zastupitelstvo  není usnášeníschopné.

Starosta ukončil schůzi.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude12.3. 2018 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 12. 2. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Zájemce o veřejně prospěšné práce v obci Bošín
3. Zvýšení mezd zastupitelům.
4. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta informuje, o veřejněprospěšné práci v obci se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Došlo ke zvýšení mezd zastupitelům (hrubé mzdy)- ze zákona (Ministerstvo vnitra).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 26. 2. 2018 v 18.00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 29. 1. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Zájemci vedení v evidenci Úřadu práce o veřejně prospěšné práce v obci Bošín
3. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta vyzývá zájemce z řad nezaměstnaných vedených na Ú P o veřejně prospěšné práce v obci Bošín. Nechť se přihlásí nejpozději do 26. 2. 2018 na Obecním úřadě.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 12. 2. 2018 v 18.00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 15. 1. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Žádost p. Provazníková dotace 2018.
3. Přechodné úpravy provozu na silnici II a III třídy na území okresu ÚO.
4. Oprava a údržba komunikací v obci.
5. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo obdrželo žádost o dotaci p. Provazníkové na udržení provozu prodejny smíšeného zboží v obci Bošín. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a pověřuje starostu zaslání žádosti na Krajský úřad Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. V této žádosti bude starosta žádat o polovinu z  30 000,- Kč z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 114/2018: Zastupitelstvo schvaluje.

3. V e ř e j n á  v y h l á š k a,  opat ř e n í   o b e c n é   p o v a h y  
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy na území okresu Ústí nad Orlicí, ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností – Městského úřadu Vysoké Mýto.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

4. Zastupitelstvo odsouhlasilo úpravu krajnice na Skořenice a oprava výtluků v cestě. Prací se pověřuje p. Štěpánek
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 115/2018: Zastupitelstvo schvaluje.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 29. 1. 2018 v 18.00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 18. 12. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
3. Rozpočtové provizorium.
4. Rozpočtové opatření č.5/2017
5. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-2013818/VB/3 Bošín  p.č.379/1, Provazník, RD,SR+kom.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 109/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2018. Bude zajištěn základní chod obce Bošín a Obecního úřadu a závazků z předchozích let (el. energie, odpady, mzdy zaměstnancům…)
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 110/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
4. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č5/2017. Zvýšení příjmů celkem 14 000,- na položce 4116 a zvýšení výdajů celkem 50 000,- na položce 5137. 20 000,- na položce 5169,16 000,- a na položce 5011 na 14 000,- .                                                Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 111/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
5. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou fakturou od firmy Štěpánek, Bošín 21, na opravu místní komunikace v obci Bošín na částku 84 277,- Kč včetně DPH k proplacení.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 112/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 15. 1. 2018 v 18.00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 4. 12. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

1. Rozdělení pošty.
2. Žádost o projednání příspěvku MAS
3. Proplacení faktur na opravu místní komunikace v obci Bošín (GAPA, Stavebniny Komárek)
4. Proplacení faktury na opravu místní komunikace v obci Bošín (Chladek a Tintěra Pardubice a.s.
5.  NAŘÍZENÍ STAROSTY OBCE Č. 1/2015  k provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31.12 2017
6. Zrušení darovací smlouvy od p. Joury a obcí Bošín ze dne 9. 10. 2017
7. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí o příspěvek MAS ve výši 10,- Kč na obyvatele ročně pro rok 2018. Zastupitelstvo smlouvu pročetlo a starosta dal hlasovat.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 105/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
3. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlými fakturami od Firmy GAPA na opravu místní komunikace v obci Bošín na částku 34 791,13 Kč a Stavebniny Komárek na částku 39 998,- Kč k proplacení.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 106/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
4. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou fakturou od firmy Chladek a Tintěra Pardubice a.s. na opravu místní komunikace v obci Bošín na částku 313 462,12 Kč k proplacení.               Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 107/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
5. Starosta vyhlásil inventarizaci majetku a závazků v obci Bošín k 31. 12. 2017. Byla proškolená inventarizační komise předseda p. Novotná Milena, členové p. Kubová Petra a Majdiak Josef.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
6. Po konzultaci s právním oddělením v Chocni zastupitelstvo došlo k názoru, že od darovací smlouvy od p. Joury  ustoupí a na celou opravu komunikace ve vlastnictví p. Joury bude vystavena faktura na 23 075,- Kč. Vypočítaná cena za metr čtvereční opravy
je 770,- Kč dle projektové dokumentace od firmy Chladek a Tintěra Pardubice a.s.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 108/2017: Zastupitelstvo schvaluje.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 18.12 2017 v 20:10 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 20. 11. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Novotná, p. Štěpánková.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná, p. Štěpánek.
Dále přítomni:p. Štarmanová, p. Štěpán, p. Matějka, p. Ing. Tupec.
Zastupitelstvo  není usnášeníschopné.
Starosta ukončil schůzi.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 4. 12. 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 6. 11. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanováp. Kaisrlík.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Předložení smlouvy na akci „Oprava místní komunikace v obci Bošín“
3. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu na akci „oprava místní komunikace v obci Bošín“ s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. v ceně celkem bez DPH 264 521,70 Kč, cena za dílo s DPH 320 071,26Kč. Zastupitelstvo smlouvu pročetlo a starosta dal hlasovat.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 104/2017: Zastupitelstvo schvaluje.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 20. 11. 2017 v 18:00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 23. 10. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Schválení (předání) druhé zprávy o uplatňování územního plánu Bošín.
3. Velkoobjemový kontejner.
4. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení druhou zprávu o uplatňování Územního plánu Bošín.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 103/2017: Zastupitelstvo schvaluje.

3. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny tento víkend 28. 10. a 29. 10. 2017
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 6. 11. 2017 v 18:00 hodin.

Informace pro občany.
Starosta přepisuje zápis podle knihy zápisů, která je k nahlédnutí. Kde přítomní zastupitelé podepisují každý zápis a svým podpisem stvrzují, zápis je platný a souhlasí s jeho zněním.


Starosta zápis netvoří! Jen přepisuje!
Na vysvětlenou pro ty občany co po obci šíří nepravdivé informace.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 9. 10. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Rozpočtové opatření č. 3
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Dodatek k  bodu 4. ze dne 25. 9. 2017 Zápis z jednání zastupitelstva.
5. Cenové nabídky od firem „Oprava místní komunikace v obci Bošín „
6. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 3/2017zvýšení příjmů celkem 14000,- Kč na položce 4116 a zvýšení výdajů celkem 35 000,- Kč na položce 5011.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 101/2017: Zastupitelstvo schvaluje.

3. Starosta informuje zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 4 zvýšení příjmů celkem 19 749,- Kč na položce 6418 a zvýšení výdajů celkem 19 749,- Kč na položce 5139 (Volby do parlamentu)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Bude vytvořena darovací smlouva s p. Jourou, který daruje obci finanční obnos za vyasfaltování příjezdové komunikace k domu č.p. 24.
5. Starosta informoval o cenových nabídkách:
• Firma Porr a.s. – 302 710,50Kč bez DPH
• Firma Hold s.r.o. – 289261,80 Kč bez DPH
• Firma Chládek Tintěra, Pardubice a.s. – 277 052,40 Kč bez DPH
Zastupitelstvo projednalo všechny tři nabídky a vybralo tu nejnižší- Chládek Tintěra, Pardubice a.s. – 277 052,40 Kč bez DPH. Starosta dal hlasovat o firmě Chládek Tintěra, Pardubice a.s., aby realizovala „Opravu místní komunikace v obci Bošín“
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 102/2017: Zastupitelstvo schvaluje.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 23.10 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 25.9 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni:p. Kaisrlíková, p. Kopic, p. Kurka, p. Štarmanová.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2.
3. Oprava čerpadla
4. Darovací smlouva.
5. Oslovení firem.
6. Pokuta za porušení rozpočtových pravidel.
7. Žádost o dotaci na Pardubický kraj 2018.
8. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 1/2017zvýšení příjmů celkem 38990,-na položce 4116.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 97/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 2/2017zvýšení příjmů celkem 50 000,-na položce 5011 částkou 45 000,- a na položce 5169 částkou 5 000,-
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 98/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
3. Starosta nechal opravit čerpadlo do vodárny
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Zastupitelstvo pověřilo starostu k sepsání darovací smlouvy mezi obcí Bošín a p. Jourou
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby oslovil st. firmy na realizaci akce“Oprava místní komunikace v obci Bošín“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
6. Starosta seznámil zastupitele s rozhodnutím Kr. úřadu Pardubického kraje o udělení pokuty za porušení §16 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 99/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
7. Starosta požádá Krajský úřad Pardubického kraje o dotaci z programu obnovy venkova. Na opravu místní komunikace v obci Bošín.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 100/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 9.10 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 28.8. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Novotná.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Štěpánková, p. Konečná, p. Štěpánek.
Dále přítomni:p. Provazník
Zastupitelstvo  není usnášeníschopné.

Starosta ukončil schůzi.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 25.9. 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 3.7 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Šeda
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Oprava cesty od mostu k oboře.
3. Obecní zastupitelstvo nabízí práci na dohodu.(položení obrubníků)
4. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Účastník p. Šeda má zájem o položení obrubníků a odvodu dešťové vody kolem své zahrady. Účastník p. Moučka chce zpevnit příjezdovou cestu asfaltem bez obrubníků.(po telefonické domluvě)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Obecní zastupitelstvo nabízí práci na dohodu (položení obrubníků od mostu k číslu popisnému 10) 
         Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 28. 8. 2017 v 18:00 hodin.

Číslo na starostu 724186296 v době prázdnin zastupitelstva.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 19.6 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Nohel, p. Ceralová.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Umístnění retardéru na silnici Bošín – Skořenice
3. Smlouva o poskytnutí dotace z POV „ Podpora provozu prodejny v obci Bošín“
4. Smlouva o poskytnutí dotace z POV „Oprava místní komunikace v obci Bošín“
5. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo projednalo umístnění zpomalovacího retardéru na silnici Bošín-Skořenice. Retardér bude v blízkosti břízy a bude zhotoven z asfaltu.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 94/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
3. Zastupitelstvo projednalo smlouvu mezi Pardubickým krajem a obcí Bošín o poskytnutí dotace z POV „Podpora provozu prodejny v obci Bošín“ ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 95/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
4. Zastupitelstvo projednalo smlouvu mezi Pardubickým krajem a obcí Bošín o poskytnutí dotace z POV „Oprava místní komunikace v obci Bošín“ ve výši 250 000,- Kč.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 96/2017: Zastupitelstvo schvaluje.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 3.7 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 5.6. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Novotná.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Štěpánková, p. Konečná, p. Štěpánek.
Dále přítomni:p. Provazník
Zastupitelstvo je není usnášeníschopné.

Starosta ukončil schůzi.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 19.6. 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 22. 5. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Nohel.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Žádost pana Nohela o vyřešení dopravní situace v okolí kaple
3. Pronajímání obecní místnosti.
4. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.


Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Pan Nolel přednesl ústní žádost na vyřešení dopravní situace v okolí kaple. Vrámci zpřehlednění nepřehledné zatáčky u kaple, bude instalováno dopravní zrcadlo. Na připomínku na zpomalení rychlosti projíždějících vozidel je nutno svolat všechny účastníky daného místa-p. Nohel, p. Ceral. Starosta sezve na obecní schůzi zastupitelstva. Z hlediska dopravního zrcadla dal starosta hlasovat.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 93/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
3. Novým výdejcem klíčů od obecní místnosti je Klára Štarmanová.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Starosta objedná novou plechovou skříň na dokumenty.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 5. 6. 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 24.4 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva
.

Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná,
Dále přítomni:

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Veřejné osvětlení RD- p. Ing. Provazník.
3. Využití recyklinku na opravu obecní cesty.
4. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Do dnešního dne zastupitelstvo obce Bošín neobdrželo cenovou nabídku od firmy Energomontaže Votroubek s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.                                                                       
3. Zastupitelstvo projednalo využití recyklinku na opravu obecní cesty č.p. 402/2.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 92/2017: Zastupitelstvo schvaluje.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 22.5. 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 10.4 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná, p. Štěpánek.
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je není usnášeníschopné.

Starosta ukončil schůzi.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 24 . 4. 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 27.3 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Ing. Provazník, p. Provazníková.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Veřejné osvětlení RD- p. Ing. Provazník.
3. ÚP č. 2- schválení faktury.
4. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. P. Ing. Provazník žádá o na cenění výstavby veřejného osvětlení na hranici pozemku 379/3 a 379/2. Prosíme o nacenění realizace s akcí přípojky k RD p. Ing. Provazníka na parcele 379/1. P. Ing. Provazník trvá na veřejném osvětlení. P. Provazníková a p. Provazník vlastníci dotčené parcely 397/3 souhlasí s věcným břemenem. Bude znovu oslovena firma Energomontáže  Votroubek s.r.o. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.                                                                        
3. Zastupitelstvo projednalo fakturu Změny č. 2 ÚP obce Bošín v ceně 47 560,-Kč.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 91/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 21:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 10. 4. 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 13.3 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Zeman.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Schválení rozpočtu na rok 2017.
3. Cenová nabídka VO aut. Zastávka firma Energomontáže Votroubek s.r.o.
4. VO u aut. Zastávky od firmy ELIN Choceň
5. Žádost o veřejně prospěšné práce
6. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo obce Bošín odsouhlasilo rozpočet obce Bošín na rok 2017.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 89/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
3. Starosta seznámil zastupitelovo s cenovou nabídkou od firmy Energomontáže Votroubek Rychnov nad Kněžnou – cena je 12 000,-bez DPH + poplatky úřadům. V ceně je pouze projektová dokumentace. Jelikož p. Votroubek nám nechce sdělit cenu díla (až po zaplacení projektové dokumentace) nemůžeme v této věci kladně rozhodnout. Tato nabídka se nám jeví jako krajně neseriózní. Z hlediska běžné praxe vyplívá, že projektová dokumentace se rovná 10% z ceny díla, tzn. Náklady na VO u prodejny by vyšly na cca 100 000,- až 150 000,- Kč což je na jedno světlo nereálné.
4. Zastupitelstvo ob. odsouhlasilo výstavbu dvou osvětlení, u telefonní budky a u cesty k lávce. Odsouhlasili jsme firmu ELIN Choceň, se kterou máme dobré zkušenosti. Předpokládané náklady z nabídky budou cca 55 000,- Kč.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 90/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
5. Starosta požádá ÚP o přidělení jednoho pracovníka na veřejně prospěšnou práci.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.     

                                                                   
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 27.3 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 27. 2. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Kurková, p. Hemerková
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Schválení změny č. 2 Územního plánu ( ÚP) obce Bošín
3. Žádost p. Provazníka o výstavbu veřejného osvětlení pro RD
4. Rozpočet na rok 2017- návrh
5. Veřejné osvětlení autobusová zastávka.
6. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.

2. Starosta seznámil zastupitele se změnou č. 2 ÚP obce Bošín
Hlasování: pro 4, proti 0.
Usnesení č.88/2017: Územní plán obce Bošín- závěrečné schválení změny č. 2 :
          1. Zastupitelstvo obce Bošín projednalo předložený návrh Změny č. 2 Územního plánu Bošín s jeho odůvodněním,
2. Zastupitelstvo obce Bošín potvrzuje ověření souladu Změny č. 2 Územního plánu Bošín s Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, schalené usnesením vládou České republiky č. 276 dne 15. 04. 2015 a Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje ve znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 07. 10. 2014 a ověření souladu s ustanovením § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním stavebním řádu v platném znění  tak , jak je uvedeno v odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Bošín,
          3. Zastupitelstvo obce Bošín vydává formou opatření obecné povahy č. 1, jako příslušný orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. c) stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ust. § 11 a § 23 odst. 4) a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů Změnu č. 2 Územního plánu Bošín.


3. Zastupitelstvo obdrželo písemnou žádost p. Ing. Provazníka na výstavbu veřejného osvětlení pro RD na parcele 379/1. Projektová dokumentace, protlak po komunikaci, položení kabelu, pouliční lampa, geometrický plán, odkud pozemku, revize, zápis do katastru nemovitostí, není možné tuto akci v letošním roce realizovat.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

4. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2017.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.


5. Zastupitelstvo pověřilo p. starostu, aby s firmou Energomontaže Votroubek s. r. o. vešel v jednání o možnosti položení kabelu veřejného osvětlení k prodejně, s možností na budoucí připojení veřejného osvětlení k RD p. Ing. Provazníka.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
                                                                       
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 21:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 13.3 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 13. 2. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Provazník
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Pan Provazník- informace k veřejnému osvětlení.
3. Zájem na veřejně prospěšné práce v obci Bošín.
4. Žádost paní Provazníkové o dotaci na obchod.
5. Příspěvek na obchod.
6. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.


Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. P. Provazník se přišel, zeptal ohledně možnosti veřejného osvětlení u svého RD, s tím že si podá písemnou žádost k lampě veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. P. Štarmanová se přišla zeptat na práci v obci (veřejně prospěšné práce) pro nezaměstnané. Obec bude žádat na ÚP.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Zastupitelstvo obdrželo žádost paní Provazníkové na příspěvek na provoz prodejny smíš. zboží v obci Bošín.
         Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Zastupitelstvo navrhlo 20 000,- Kč na dotaci pro udržitelnost prodejny v obci Bošín paní Provazníkové. Starosta, podá žádost v Programu obnovy venkova Pardubického kraje, v které bude žádat o polovinu nákladů na dotaci paní Provazníkové 10 000,-Kč, druhou polovinu zaplatí paní Provazníkové obec Bošín z Rozpočtu 2017 obce Bošín 10 000,-Kč.
         Hlasování: pro 4, proti 0.
Usnesení č.87/2017: zastupitelstvo schvaluje.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 27. 2. 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 30. 1. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Nabídka pro nezaměstnané na veřejně prospěšné práce v obci Bošín.
3. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Kdo má zájem o veřejně prospěšné práce z řad nezaměstnaných občanů vedených na ÚP pro obec Bošín  nechť se přihlásí na OÚ do konce února 2017.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 13. 2. 2017 v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 16. 1. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.


Program:
1. Rozdělení pošty.
2. EKOLA, smlouva odběru elektroodpadu.
3. Zpráva o provedené revizi el. zařízení.
4. Řešení problému veř. osvětlení v obci.
Program byl jednohlasně schválen.


Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o odběru elektroodpadu s firmou EKOLA Libchvy.
Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel: 0.
Usnesení č. 86/2017 Zastupitelstvo schvaluje.

3. Zastupitelstvo obce obdrželo zprávu o provedené revizi elektrického zařízení- budova OÚ, kaple, hasičárny a požární nádrže. Byly zjištěny závady, které odstraní autorizovaná firma.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

4. Starosta informoval zastupitelstvo o komunikaci z p. Provazníkem T. o možnosti veřejného osvětlení u novostavby p. Provazníka. Ve věci osvětlení soukromého pozemku- pozemek lze osvětlit za podmínek:
• Část pozemku, kde bude trasa osvětlení odprodat obci.
• Zřídit věcné břemeno na kabel a lampu osvětlení s obcí.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:05 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 30. 1. 2017 v 18:00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 21.11 2016 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Hemerka, p. Kopic, p. Provazníková.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.


Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Radar podnět od p. Provazníkové.
3. Veřejné osvětlení u zastávky autobusu.
4. Asfaltování kolen stodoly p. Kopice.
5. Úrazy na soukromém pozemku p. Provazníkové a p. Provazníka.

Program byl jednohlasně schválen.


Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. P. Provazníková požaduje do obce pořídit radar na měření rychlosti v obci Bošín.                                                       P. Starosta zjistí možnosti realizace.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.3. Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtem na veřejné osvětlení u autobusové zastávky, lampa vedle telefonní budky, rozpočet vychází na 27 457,- Kč (montáž, materiál, výchozí rozpočet). Lampa se udělá po vyučování akce „Oprava cesty kolem kaple“.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Tento týden bude uvedená do původního stavu cesta kolem stodoly p. Kopice
(Když bude příznivé počasí).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

5. P. Provazníková a p. Provazník neručí za úrazy, které budou způsobeny na jejím soukromém pozemku s tím, že stavba na jejím pozemku je v majetku (silnice a chodník u prodejny) Pardubického kraje.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:10 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 5. 12. 2016 v 18:00 hodin

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
obce Bošín
IČ: 00580341

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
7. ledna 2016 jako Dílčí přezkoumání
20. dubna 2016 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření  za rok  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, a bylo zahájeno Krajským úřadem Pardubického kraje dopisem č.j.: KrÚ 48224/2015 ze  dne 2.11.2015 a předáním pověření.

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 7.1.2016
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 20.4.2016

Přezkoumání vykonaly:
– kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zdeňka Škarková
– kontroloři:
– Bc. Zdeňka Fassnerová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015. 

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přítomni:  Josef Majdiak – starosta obce
       Ing. Petra Kubová – účetní obce

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkol, vzdáním se práva podat námitky, byl učiněn dne 20.4.2016

A.  Výsledek dílčích přezkoumání
A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
A.II.  Ostatní chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.  Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
– přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
– přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
– přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
– přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
– přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
– přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
– přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
– přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
– přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
– přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
– přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
– přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
– přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
– přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
– přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
– přezkoumán: Ano

C.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
C.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku   1,12 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku   8,45 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku   0 %

Bošín, dne 20.4.2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:


Zdeňka Škarková
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

………………………………………….
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání


Bc. Zdeňka Fassnerová
………………………………………….
kontrolor

………………………………………….
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
– je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se  stává, tento návrh okamžikem  marného  uplynutí  lhůty  stanovené  v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
– se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje.
–  při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období nebyl uplatněn žádný požadavek dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů
–  nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.
– s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bošín o počtu 7 stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta obce  Josef Majdiak

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců obce, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Josef Majdiak
………………………………………….
starosta obce
………………………………………….
podpis  starosty obce

Ing. Petra Kubová
………………………………………….
účetní obce

………………………………………….
podpis účetní obce

Převzal:
Josef Majdiak …………………………………………..
starosta obce
…………………………………………..
podpis starosty obce

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
• na rok 2015 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 11.1.2015 do 16.2.2015
Pravidla rozpočtového provizoria
• na rok 2015 schválena ZO dne 8.12.2014
Rozpočtová opatření
• č. 1 -3/2015 schválena ZO dne 21.12.2015 a promítnuty do výkazu FIN 2-12M sestaveného k 31.12.2015
Rozpočtový výhled
• na období 2015 -2016
• na období 2016 – 2017 projednán na ZO dne 12.10.2015
Schválený rozpočet
• na rok 2015 schválen 16.2.2015
Závěrečný účet
• za rok 2014 schválen ZO dne 22.6.2015 s výrokem bez výhrad, zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 5.6.2015 do 22.6.2015
Bankovní výpis
• z účtu vedeného u KB a ČNB za měsíc listopad 2015 včetně předkontace
Faktura
• přijatá, vydaná k bankovním výpisům z KB za měsíc listopad 2015 včetně předkontace
Hlavní kniha
• za rok 2015, program FENIX
Inventurní soupis majetku a závazků
• složka inventarizace svědčící o vykonané fyzické a dokladové inventuře majetku a závazků k 31.12.2015, plán inventur ze dne 7.12.2015, proškolení členů IK dne 7.12.2015, inventarizační zpráva ze dne 31.1.2016
Kniha došlých faktur
• za rok 2015 (č. 1 – č. 59) vedena ručně
Kniha odeslaných faktur
• za rok 2015 (č. 1 – č. 4) vedena ručně
Odměňování členů zastupitelstva
• neuvolněných členů ZO za rok 2015 podle mzdových listů
Pokladní doklad
• příjmový, výdajový za měsíc listopad 2015 včetně předkontace
Pokladní kniha (deník)
• za rok 2015 (příjmový č. 1 – č. 38, výdajový č. 1 – č. 88), vedena v exelové tabulce
Příloha rozvahy
• sestavená k 30.9.2015, 31.12.2015
Rozvaha
• sestavená k 30.9.2015, 31.12.2015

Účtový rozvrh
• platný pro rok 2015, program FENIX
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• sestavený k 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty
• sestavený k 30.9.2015, 31.12.2015
Dohody o provedení práce
• ze dne 13.11.2015, 13.10.2015
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• neinvestiční účelová dotace z prostředků Pardubického kraje z POV na akci Podpora provozu prodejny v obci ve výši 10.000,- Kč, poskytnuta byla na základě uznatelných výdajů roku 2014
Smlouvy o dílo
• č. 2015-4 ze dne 10.11.2015 na změnu č. 2 územního plánu
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• smlouva o bezúplatném převodu majetku (obec nabyvatel) ze dne 29.4.2015 schválena ZO dne 13.4.2015
Smlouvy o věcných břemenech
• Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 7.7.2015, obec jako povinná
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• zápisy ze dne 8.12.2014, 16.2.2015, 2.3.2015, 16.3.2015, 30.3.2015, 13.4.2015, 27.4.2015, 11.5.2015, 8.9.2015, 22.6.2015, 7.7.2015, 20.7.2015, 29.7.2015, 31.8.2015, 14.9.2015, 12.10.2015, 9.11.2015, 23.11.2015, 7.12.2015, 21.12.2015
Činnost finančního výboru
• zápisy z jednání ze dne 29.6.2015, 7.12.2015
Činnost kontrolního výboru
• zápisy z jednání ze dne 16.3.2015, 20.7.2015
Obecně závazné vyhlášky
• č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, úč. od 20.1.2014
• č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, úč. od 13.4.2015
Schvalování účetní závěrky
• zastupitelstvo obce na svém jednání dne 22.6.2015 schválilo účetní závěrku Obce Bošín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 11. 4. 2016 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek, p. Konečná.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka.
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci MAS nad Orlicí.
3. Podpora projektu Nadačního fondu „ S námi je tu lépe- Orlickoústecké nemocnice „
4. Rozšíření veřejného osvětlení v obci.
5. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.

2. Zastupitelstvo projednalo smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci MAS nad Orlicí Hlasování: pro 5 proti 0.
Usnesení č. 63/2016 : Zastupitelstvo schvaluje.

3. Zastupitelstvo projednalo podporu projektu „Nadačního fondu“
Hlasování: pro 5 proti 0.
Usnesení č. 64/2016 : Zastupitelstvo neschvaluje finanční podporu.
4. Zastupitelstvo projednalo rozšíření veřejného osvětlení – autobusová zastávka směr Choceň. Starosta osloví projektanta firmy ČEZ, který dělá projekt RD
p. Provazníka.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Starosta zajistí do obce velkoobjemové kontejnery.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Příští zastupitelstvo bude 25. 4. 2016 v 18:00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 14.3. 2016 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek, p. Konečná.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka.
Dále přítomni: p. Štarmanová.


Zastupitelstvo je usnášeni schopné.


Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného – služebnosti
3. Vytvoření dvou dotovaných pracovních míst pro nezaměstnané v obci.
4. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.

2. Zastupitelstvo projednalo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti- na parcele 12/2 (zastávka)
Hlasování: pro 5 proti 0.
Usnesení č. 61 : Zastupitelstvo schvaluje.
3. Obec vytvoří dvě dotovaná pracovní místa pro nezaměstnané v obci na částečné úvazky.
Hlasování: pro 5 proti 0.
Usnesení č. 62 : Zastupitelstvo schvaluje.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Příští zastupitelstvo bude 11. 4. 2016 v 18:00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 29. 2. 2016 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Konečná, p. Moučka.
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Schválení rozpočtu na rok 2016
3. Nebezpečné místo u cesty do Skořenic
4. Otrava
5. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.

2. Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Bošín na rok 2016.
Hlasování: pro 4 proti 0.
Usnesení č. 60 : zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Bošín 2016

3. Na základě upozornění všímavé občanky Bošína, obce upozorňuje na nebezpečné místo na cestě od Bošína do Skořenic (spojovací cesta), kde v místě propustku (potok od Vojančete) těsně u tělesa silnice je propadlá krajnice (chybí). V případě vyhýbání se protijedoucímu autu hrozí pád do potoka. Zastupitelstvo pověřuje starostu informovat starostku Skořenic o nebezpečném úseku na komunikaci.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

4. Starosta upozorňuje občany ohledně otravy dravce na katastru obce Bošín, že po zjištěné pitvě, která proběhla minulí týden a byla pozitivní na otravu, aby se dávali pozor na domácí zvířata (psy, kočky a jiná). V případě nálezu návnady volali Policii ČR.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 14. 3. 2016 v 18:00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 23. 11. 2015 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Konečná , p. Moučka.
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Bezdrátové připojení kolem obecního úřadu
3. Komín na obecním úřadě
4. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Na obecním úřadě bylo zřízeno bezdrátové připojení k internetu. Přístupový bod : uo_free, bez hesla.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Přišla nabídka od firmy Skala Libchavy na vyvložkování komínového tělesa na obecním úřadu za cenu 25 182,- Kč vč. DPH.
Hlasování o návrhu p. starosty. Pro: 4, proti 0. zdržel 0.
Usnesení č.52/2015: zastupitelstvo schvaluje.  
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 7. 12. 2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 9. 11. 2015 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Konečná , p. Moučka.
Dále přítomni:


Zastupitelstvo je usnášeni schopné.


Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Žádost Mysliveckého sdružení Bošínská obora Skořenice
3. Vyjádření k vydání územního souhlasu „Provazník RD“
4. Projednání přiložené smlouvy ohledně věcného břemene – stavba Ceral  RD
5. Požární nádrž – údržba
6. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo projednalo žádost Mysliveckého sdružení Bošínská obora o umístění sídla na obci Bošín.
Hlasování o návrhu p. starosty. Pro: 4, proti 0. zdržel 0.
Usnesení č.49/2015: zastupitelstvo schvaluje.   
3. Zastupitelstvo projednalo žádost o vyjádření k vydání územního souhlasu „stavba Provazník RD“ na projekt nové elektropřípojky.
Hlasování o návrhu p. starosty. Pro: 4, proti 0. zdržel 0.
Usnesení č.50/2015: zastupitelstvo schvaluje.  
4. Zastupitelstvo přiloženou smlouvu ohledně věcného břemene „stavba Ceral RD elektrické vedení“.
Usnesení č.51/2015: zastupitelstvo schvaluje.  
5. Na příští sezonu je potřeba udělat údržbu požární nádrže. Starosta sežene specializovanou firmu, která připraví požární nádrž na novou sezenu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 23.11.2015

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 12. 10. 2015 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Konečná.
Omluven: p. Stiboříková, p. Štěpánek, p. Moučka.
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.


Program:
1. Rozdělení pošty.
2. ČEZ
3. Obecní úřad komín.
4. Cenová nabídka světla u p. Kaplanové
5. Veřejné osvětlení.
6. Prořez stromů v parku
7. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.


Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. ČEZ upozorňuje občany, že 19. 10. -20. 10. 2015 nepůjde v celé obci el. proud.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Komín na obecním úřadě neprošel revizí kvůli prodehtování. Jediné možné řešení je vyvločkování komína, a starosta nechá vyhotovit cenovou nabídku u firmy Skala Libchavy.
Hlasování o návrhu p. starosty. Pro: 4, proti 0. zdržel 0.
Usnesení č.48/2015: zastupitelstvo schvaluje.   
4. Zastupitelstvo obdrželo cenovou nabídku na osvětlení u p. Kaplanové od firmy ELIN Choceň na celkovou částku   19. 445,- Kč vč DPH.
Hlasování o návrhu p. starosty. Pro: 4, proti 0. zdržel 0.
Usnesení č.46/2015: zastupitelstvo schvaluje.  
5. Po zásahu do vedení elektriky v naší obce je potřeba vyřešit naše veřejné osvětlení. ( ulička a ulice do obory). Starosta  se dodavatelskou firmou dohodne na odstranění vzniklého problému.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
6. Vzhledem k vedení kabelu el. proudu přes park bude se muset pokacet jeden strom a ostatní prořezat.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 29. 9. 2015 v čase 18:00 hodin

zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Štěpánek, p. Konečná.

Zastupitelstvo není usnášeni schopné.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 14. 9. 2015 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek, p. Konečná.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka.
Dále přítomni: p. Lucie Kurková
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Požární nádrž.
3. Poplatek za projednávání přestupků.
4. Povolení umístění stavby“ Novostavba rodinného domu Bošín“

5. Program obnovy venkova obce Bošín
6. Diskuze.


Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Požární nádrž bude v tomto týdnu zazimována.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Městský úřad Choceň vzhledem k rostoucím nákladům na projednávání přestupků navrhuje novou výši úhrady v částce 2 000,- Kč. Zastupitelstvo projednalo návrh Městského úřadu Choceň.
Hlasování o návrhu p. starosty. Pro: 5, proti 0. zdržel 0.
Usnesení č.45/2015: zastupitelstvo schvaluje navýšení částky na projednávání přestupků na 2 000,-Kč a pověřuje starostu k uzavření dodatku příslušné veřejnoprávní smlouvy.  
4. Zastupitelstvo obdrželo žádost od Mgr. Kurkové na souhlas k umístění stavby“Novostavby rodinného domu Bošín“
Hlasování o návrhu p. starosty. Pro: 5, proti 0. zdržel 0.
Usnesení č.46/2015: zastupitelstvo souhlasí.

5. Zastupitelstvo projednalo „Program obnovy venkova obce Bošín na rok 2015-2020“

Hlasování o návrhu.: pro 5, proti 0.

Usnesení č. 47/2015 Zastupitelstvo schvalilo Program obnovy venkova obce Bošín na rok 2015-2020.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:40 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 31. 8. 2015 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek, p. Konečná.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka.
Dále přítomni: p. Brandejs, p. Tupec, p. Kurka, p. Provazníková.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. SDH Bošín – motor.
3. Projektová dokumentace na opravu cest.
4. Oprava kůlny na dřevo.
5. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo počká na vyjádření p. účetní o zůstatkové hodnotě motoru.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Starosta seznámil zastupitelstvo s projektovou dokumentací na opravu veřejných cest. Oprava je rozdělena na 7 etap. Starosta navrhl jako první etapu realizace oprav komunikací v obci Bošín úsek okolí kaple.
Hlasování o návrhu p. starosty. Pro: 5, proti 0. zdržel 0.
Usnesení č.44/2015: zastupitelstvo schvaluje opravu komunikací v obci úsek okolí kaple   
4. Zastupitelstvo nabídlo opravu kůlny na dřevo p. Brandejsovi z Běstovic na dohodu do konce října.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:10 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín
29. 7. 2015 v čase 19:30 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek, p. Moučka.
Omluven: p. Stiboříková , p. Konečná.
Dále přítomni: p. Kopic, p. Brandejs, p. Tupec, p. Kurka, p. Kaisrlík, p. Kaisrlíková p. Konečný.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Bošínské léto.
3. Potok.
4. Pojišťovaná Kooperativa.
5. SDH agregát.
6. Návrh dohody o zapůjčování kul. místnosti.
7. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta seznámil zastupitele s proplacení faktury p. Tomáš Kopic „ projížďky velorexem“ na Bošínském létě ve výši 6000,- Kč. Tato faktura byla přijata místo faktury p. Konečného  7.7.2015 zápis ( WRC Ústí nad Orlicí).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Nános v horní části byl odstraněn v r. 2011-2012, opětovná těžba je plánovaná na další obdoby. Odtěžení nánosu na spodní části koryta je plánována od 3. 8. 2015. Natření zábradlí, které je v našem majetku je počítáno v roce 2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Starosta seznámil zastupitelé s návrhem smlouvy na pojištění obce. Starosta dal odsouhlasit návrh smlouvy s doplněním o odpovědnosti zastupitelů.
Hlasování: Pro 5 proti 0.
Usnesení č.42/2015: zastupitelstvo schvaluje podepsání smlouvy s Kooperativou.
5. Bude sepsaná smlouva SDH Bošín o pronájmu hasičské techniky a hasičské zbrojnice s obcí Bošín.  Starosta byl pověřen sepsání smlouvy.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
6. Starosta seznámil, zastupitelé se změním dohody o zapůjčení kulturní místnosti ob úřadu.
Hlasování: Pro 5 proti 0.
Usnesení č.43/2015: zastupitelstvo schvaluje.
7. Občané, kteří budou si chtít pronajmout kulturní místnost, přijdou se nahlásit na zastupitelstva. Pokud to nebudou vědět dopředu zajdou za p. Moučkou, který jim to pronajme a na nejbližší schůzi zapíše do sešitu.
Hlasování: Pro 5 proti 0.
Usnesení č.44/2015: zastupitelstvo schvaluje.
8. Starosta byl osloven p. Hláseckou v záležitosti směny pozemku. Zastupitelstvo v záležitosti směny žádá p. Hláseckou o písemnou žádost s přesnýma údaji o směně.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
9. P. Nohel vznesl žádost na umístění silničního zrcadla u kaple.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 22:15 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 20. 7. 2015 v 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek, p. Moučka, p. Konečná.
Omluven: p. Stiboříková.
Dále přítomni: p. Kopic, p. Provazníková.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Potok.
3. Revize elektroinstalace.
4. Změna ÚP č.2 Bošín – smlouva.
5. Kontrola VZP.
6. Roští na staré silnici.
7. Kominík.
8. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Potok je vysekaný a p. Vondřejec se vyjádří k případnému vyčištění nánosu v korytu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Zjištěné závady se při revizi elektroinstalace se budou postupně odstraňovat.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Zastupitelstvo pověřuje p. starostu podepsáním smlouvy na Změnu ÚP Bošín č. 2 s p. Kuldou.
Hlasování: Pro 5 proti 0.
Usnesení č.41/2015: zastupitelstvo schvaluje.
5. Starosta seznámil, zastupitelé s kontrolou VZP.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
6. Roští na staré silnici odstraní zaměstnanec obce (viz zápis 11. 5. 2015)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
7. Zastupitelstvo žádá občany, kteří mají zájem o vymetení komínů od firmy Skala, ať přijdou na zastupitelstvo se přihlásit v úředních hodinách.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 7. 7. 2015 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek, p. Moučka.
Omluven: p. Stiboříková, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Kopic, p. Pelinka, p. Konečný.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova.
3. Příspěvek na propagaci obce Bošín.
4. Smlouva o zřízení věcného břemene.
5. Most – technický stav.
6. Potok.
7. Pozastavení půjčování kulturní místnosti.
8. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo projednalo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na dotaci „Podpora provozu prodejen v obci“ v částce 10 000,- Kč.
Hlasování: Pro 5 proti 0.
Usnesení č.38/2015:zastupitelstvo schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem o dotaci „ Podpory obnovy venkova“
3. Zastupitelstvo projednalo příspěvek na propagaci obce Bošín pro organizaci WRC Ústí nad Orlicí ve výši 6 000,- Kč.
Hlasování: Pro 5 proti 0.
Usnesení č. 39/2015: zastupitelstvo schválilo příspěvek WRC Ústí nad Orlicí.
4. Starosta informoval, o smlouvě na zřízení věcného břemene KNN přípojka p. Kubíčka.
Hlasování: Pro 5 proti 0.
Usnesení č.40/2015: zastupitelstvo schvaluje.
5. Prohlídka mostu byla provedena 6. 11. 2014. Nebyly zjištěny závady vážného charakteru, které by měly vliv na bezpečnost silničního provozu. Drobné závady budou odstraněny dle zápisu o prohlídce. Příští prohlídka bude 11 měsíc 2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
6. Správce toku vyseká trávu, která bude odstraněna z koryta potoka.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

7. Z důvodu dořešení poj. Smlouvy a revizí elektroinstalace se pozastavuje půjčování kulturní místnosti.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:30 hodin.
 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 22. 6. 2015 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Konečná, p. Štěpánek.
Omluven:, p. Stiboříková, p. Moučka.
Dále přítomni: p. Kopic, p. Prudičová, p. Konečný, p. Provazník ml., p. Provazníková.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Projektová dokumentace.
3. Změna Územního plánu dále ÚP.
4. Přechod pro chodce u zastávky autobusu.
5. Smlouva o partnerství s MAS nad Orlicí.
6. Poplatek ze psů.
7. Spotřeba el. energie v obci Bošín 2014.
8. Prohrnování sněhu 2014/2015.
9. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Příští schůzi navštíví Ing. Matys ohledně projektové dokumentace na cesty, oprava starajících cest.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Přišla cenová nabídka od p. Mencerové  na změnu ÚP č. 2 39930,- Kč s DPH. Cenová nabídka od p. Kuldy byla 41 000,- Kč s DPH.
Hlasování pro p. Kuldu. Pro 5 proti 0.
Hlasování pro p. Mencerovou pro 0 proti 5.
Usnesení č. 36/2015: zastupitelstvo schválilo p. Kuldu realizací změny ÚP č. 2 obce Bošín.
4. Starosta informoval, zastupitelé o zřízení přechodu pro chodce a bude dále jednat z Městského uřadu ve Vysokém Mýtě odbor dopravy.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Zastupitelstvo se seznámilo se smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci v MAS nad Orlicí.
Hlasování: pro 5 proti 0.
Usnesení č.37/2015: zastupitelstvo schvaluje a pověřuje podepsání smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci v MAS nad Orlicí.

6. Poplatek za psy se bude řešit příští schůzi.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
7. Spotřeba el. energie v obci Bošín byla celkem 27 688,-Kč.
Tato spotřeba se skládá:
• Odběrné místo požární nádrž.
• Odběrné místo veřejné osvětlení.
• Odběrní místo kaple.
• Odběrné místo Obecní úřad.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

8. Za prohrnování sněhu za rok 2014/2015 bylo p. Štěpánkovi zaplaceno 1 500,- Kč.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

9. Starosta informuje: ČEZ distribuce a. s. chce realizovat opravu vedení do konce tohoto roku.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 21:30 hodin.
 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 8. 6. 2015 v čase 18:30 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Moučka, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Konečná.
Omluven: p. Štěpánek, p. Stiboříková.
Dále přítomni: p. Kopic, p. Pelinka, p. Prudičová, p. Konečný, Prudičová ml., p. Kolla, p. Kaisrlik, p. Provazník ml., p. Provazníková.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Klíče od společenské místnosti.
3. Poplatek ze psů.
4. Přechod pro chodce.
5. Vyčištění potoka a protipovodňové opatření.
6. Požární nádrž.

Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Oficiálně klíče od společenské místnosti má p. Moučka a zodpovídá za ně.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Občané chtějí zavést poplatky za psy.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, bude se projednávat na příštím zastupitelstvu.
4. Občané žádají přechod pro chodce u autobusové zastávky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Občané iniciují vyčištění potoka z důvodu zápachu, komárů atp. Starosta napíše správci toku.
Občané navrhují u nemovitostí ohrožených povodněmi, aby měli klíče od požární zbrojnice kvůli nářadí, pytlům a písku. Písek od Obecního úřadu dát před p. Kopice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
           Starosta navrhuje, aby pytle a lopatu na protipovodňové opatření dostali občané domů, těch kterých se to týče.
6. Starosta se stará o požární nádrž z důvodu nutných oprav. Až starosta dá požární nádrž do pořádku, předá kompetenci p. Stiboříkovi.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:30 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 11. 5. 2015 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánek, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Konečná.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Zabezpečení úřadu.
3. Informace o bezplatném převedení pozemku.
4. Územní plán obce Bošín, změna č. 2.
5. Informace pro občany.
6. Diskuse.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.

2. Zastupitelstvo obce obdrželo návrh odp. Kolly na zabezpečení vchodových dveří u Obecního úřadu.
Hlasování: pro 5 proti 0.
Usnesení č. 32/2015. Zastupitelstvo schválilo zabezpečení Obecního úřadu.
3. Starosta informoval, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl bezúplatně do vlastnictví obce Bošín pozemek p.p.č. 416/5 v k.ú. Bošín. Jedná se o starou silnici, která navazuje na cestu do polí směrem na Skořenice kolem bývalé váhy. Zastupitelstvo upozorňuje majitele roští, aby si ho do 1 měsíce uklidil (11. 6. 2015), po tomto datu bude roští uklizeno obcí Bošín.  Zastupitelé pověřili, aby starosta dále jednal s tím to úřadem ohledně sporných pozemků na k.ú. Bošín.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Starosta navrhuje zastupitelstvu výběr z vícera projektantů ohledně změny Územního plánu obce Bošín č. 2.
Usnesení č. 33/2015. Zastupitelstvo schvaluje oslovení více projektantů na změnu Územního plánu obce Bošín č. 2.
5. Obec Bošín přijala do pracovního poměru p. Stiboříka na veřejně prospěšné práce. Jeho mzda je plně hrazena z dotací Úřadu práce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:30 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 27. 4. 2015 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Moučka, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Konečná, p. Stiboříková.
Omluven: p. Štěpánek.
Dále přítomni: p. Kopic, p. Stibořík a p. Pelinka.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Projektová dokumentace.
3. Územní plán obce Bošín, změna č. 2.
4. Diskuse.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. P. Kopic seznámil zastupitelstvo s dokončením kuchyňky na obecním úřadě. Je třeba vyměnit průtokový ohřívač na teplou vodu pod dřezem.
Hlasování: pro 6 proti 0.
Usnesení č. 31/2015. Zastupitelstvo schválilo nákup průtokového ohřívače bez zásobníku.
3. Starosta informoval o projektové dokumentaci na opravu obecních komunikací. Projektant navrhl 5 etap oprav.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Starosta seznámil, zastupitelé v jakém je stavu Územní plán obce. P. Kulda našel lepší místo pro ČOV.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 13. 4. 2015 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Moučka, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Stiboříková.
Omluven: p. Konečná a p. Štěpánek.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Smlouva o bezplatném převodu pozemku.
3. Obecně závazné vyhlášky.
4. Veřejná vyhláška č. 2 o změněně územního plánu obce.
5. Návrh smlouvy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany od firmy Skala.
6. Diskuse.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo projednalo smlouvu o bezplatném převodu pozemku z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Bošín.         
Pozemek p.č. 416/5 v k.ú. Bošín o výměře 1825 m2.
Hlasování: pro 5 proti 0.
Usnesení č. 28/2015. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o bezplatném převodu pozemku.
3. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku o odpadech Obce Bošín č.1/2015. A Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o poplatku za komunální odpad.
Hlasování: pro 5 proti 0.
Usnesení č. 29/2015. Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku o odpadech Obce Bošín č.1/2015. A Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 o poplatku za komunální odpad.
4. Zastupitelstvo projednalo návrh zadání změny č. 2 Územního plánu obce Bošín.
(ohledně ČOV)
Hlasování: pro 5 proti 0.
Usnesení č. 30/2015. Zastupitelstvo schvaluje návrh zadání změny č. 2 Územního plánu obce Bošín.
5. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o bezpečnosti práce… firmy Skala. Zastupitelé osloví jiné firmy ještě do příští schůze.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 30. 3. 2015 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánek, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Stiboříková.
Omluven: p. Konečná a p. Moučka.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Informace z úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. Kuchyňská linka.
4. Pouliční osvětlení u p. Kaplanové.
5. Žádost o převedení pozemku p.p.č. 416/5 v k.ú. Bošín u Chocně z úřadu pro zast. st. ve věcech majetkových na obec Bošín.
6. Diskuse.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá obec o vyjádření ohledně koupě pozemku p.p.č.399/2 do vlastnictví od úřadu pro zast. ve věcech majetkových.
Pro 5 proti 0.
Usnesení č. 25/2015. Zastupitelstvo schválilo koupi pozemku p.p.č.399/2 do vlastnictví obce Bošín od úřadu pro zast. ve věcech majetkových.
3. 1. 4. 2015 přivezou kuchyňskou linku, kterou převezme p. Moučka.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Instalace pouliční lampy u p. Kaplanové se zadá firmě ELIN ing. Kubový Choceň.
Pro 5 proti 0.
Usnesení č. 26/2015. Zastupitelstvo schvaluje zadání instalace firmě ELIN Choceň.
5. Obec Bošín žádá úřad pro zast. státu ve věcech majetkových o převedení pozemku p.p.č.416/5 v k.ú. Bošín u Chocně. Jedná se o pozemek, který je zařazen v pasportu místních komunikací obce Bošín.
Pro 5 proti 0.
Usnesení č. 27/2015. Zastupitelstvo schvaluje.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 16. 3. 2015 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánek, p. Štěpánková, p. Konečná p. Novotná, p. Stiboříková
a p. Moučka.
Omluven:
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Dále přítomni: p. Kopic.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Podepsání smlouvy s výjezdovou jednotkou SDH Skořenice.
3. Proškolení zaměstnance obce.
4. Přidání pouliční lampy.
5. Výčepní set.
6. Diskuse.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta byl pověřen sepsáním a podepsáním smlouvy mezi obcí Bošín a obcí Skořenice, ohledně výjezdové jednotky hasičů.
Pro 7 proti 0.
Usnesení č. 24/2015. Zastupitelstvo schválilo a pověřuje starostu sepsáním a podepsáním smlouvy mezi obcí Bošín a obcí Skořenice ohledně výjezdové jednotky hasičů.
3. Starosta informoval zastupitelstvo ohledně proškolení zaměstnance obce- bezpečnosti práce, ochranných pomůcek, zdravotní prohlídka atp.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Zastupitelstvo projednalo návrh p. starosty o přidání pouliční lamina rohu zahrady p. Novotné, které by osvětlovalo prostranství před p. Kaplanovou a okolí. Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s firmou, co bude dělat přípojku na pozemek p. Kubíčka.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Starosta objednal výčepní set za cenu 11 771,- Kč, sanační panel za 1 195,- Kč a mycí kartáče za 330,- Kč. Podle rozhodnutí zastupitelů a p. Kopice, p. Pelinky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 2. 3. 2015 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánek, p. Štěpánková, p. Konečná p. Novotná
a p. Moučka.
Omluven: p. Stiboříková
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Dále přítomni: p. Pelinka.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Výdaje za obecní místnost.
3. Zaměstnání nezaměstnaných.
4. Dotaz p. Hemerky na prodej dřeva, kolem potoka.
5. Diskuse.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo projednalo další výdaje na vybavení obecní místnosti- chlazení. Zastupitelstvo pověřilo p. Moučku k objednání výše uvedené věci.
Pro 6 proti 0.
Usnesení č. 22/2015. Zastupitelstvo schvaluje nákup chlazení.
3. p. Novotná seznámila zastupitele s podmínkami zaměstnání nezaměstnaných v obci. (pracovní doba, výkon zaměstnání atp.). Žádost se na úřad práce bude poslána během dubna.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Na vznešený dotaz p. Hemerky, jestli se bude prodávat dřevo kolem potoka, se zastupitelstvo dohodlo, že se dřevo nechá na obecní úřad a nebude se rozprodávat.
Pro 5 proti 0 zdržel 1.
Usnesení č.  23/2015. Dřevo kolem potoka se nebude prodávat.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 5. 1. 2015 v čase 17:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Stiboříková, p. Štěpánek, p. Štěpánková, p. Konečná p. Novotná
a p. Moučka.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Dále přítomni: p. Provazník, p. Kopic, p. Stibořík.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Rozpočet 2015.
3. Výjezdová jednotka SDH Skořenice.
4. Diskuse.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Návrh rozpočtu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Skořenice dají podmínky na činnost výjezdové jednotky.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Na výzvu ohledně zaměstnání nezaměstnaných v obci se přihlásil p. Stibořík.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Zastupitelstvo nemá připomínek k záměru vrtné studny na pozemku č. 357. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 8. 12. 2014 v čase 18:00 hodin


zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.
Přítomní: p.Majdiak, p. Stiboříková, p. Štěpánek, p. Štěpánková, p. Konečná a p. Novotná.
Omluven: p. Moučka.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Dále přítomni: p. Provazník, p. Provazníková, p. Kaisrlík, p. Pelinka, p. Konečný, p. Provazník ml.,
p. Kopic, p. Kolla, p. Prudičová ml., p. Tupec, p. Kubová.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Změna územního plánu.
3. Výjezdová jednotka SDH.
4. Žádosti občanů o dotaci na svou činnost.
5. Pravidla pro provoz spol. místností.
6. Odkup pozemku od manželů Provazníkových.
7. Obecní – Silvestr.
8. Inventura.
9. Rozpočtové provizorium.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo projednalo změnu územního plánu obce, změna se týká celého pozemku u požární nádrže, který je součastné době určen v územním plánu pro stavbu čistírny odpadních vod. Na tomto pozemku má zastupitelstvo v plánu vybudovat multifunkční budovu. Občané můžou požádat na svých pozemcích o změnu a ta se zapracuje do nového územního plánu obce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Výjezdová jednotka SDH. Zastupitelstvo projednalo a po diskuzi občanů obce o jejím trvání či zrušení jednotky.
Starosta dal hlasovat o zrušení: pro 6 proti 0.
Usnesení č.16/2014 zastupitelstvo schvaluje zrušení výjezdové jednotky hasičů Bošín a pověřuje starostu k jednání s hejtmanem Pardubického kraje.

4. Zastupitelstvo přijalo písemnou žádost p. Provazníkové o dotaci na udržitelnost obchod v obci Bošín v částce 20 000,- Kč.
Zastupitelstvo přijalo ústní žádost o dotaci na sportovní činnost SDH Bošín v částce 30 000,- Kč. Žádost podal jménem SDH p. Tupec.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Z řad občanu p. Kopic přednesl návrh rozpočtu na vybavení spol. místnosti (nádobí, židle, kuchyňská linka, chlazení na pivo atp. v částce 58 000,- Kč. Dále do spol. místnosti projektor na promítání v částce 10 000,- Kč, párty stan v částce 10 000,-Kč, ozvučení spol. místnosti v částce 6 000,-Kč, úprava zdi (nahození a namalování) na letní kino v částce 3 000,-Kč.
Zastupitelstvo projednalo návrh občanů, který přednesl p. Kopic na dovybavení spol. místnosti. Za cenu 50 000,- Kč (kuchyňská linka, židle, vybavení kuchyně) v roce 2014.
Starosta dal hlasovat o zrušení: pro 6 proti 0.
Usnesení č.17/2014: Zastupitelstvo schvaluje dovybavení spol. místnosti v ceně 50 000,- Kč (kuchyňská linka, židle, vybavení kuchyně) v roce 2014.
6. Manželé Provazníkovi souhlasí s odprodejem pozemku pod chodníkem a části pod silnicí kde zastavuje autobus.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a odkupu pozemku bude proveden v roce 2015.
7. Zastupitelstvo projednalo návrh občanu o akci „Obecní Silvestr se zabijačkou“. Obec zajistí financování prasete a věcí spojené se zabijačkou, ostatní pohoštění si budou občané platit sami. Záštitu nad akcí má p. Moučka.
8. Starosta dal hlasovat o zrušení: pro 6 proti 0.
Usnesení č.18/2014 zastupitelstvo schvaluje akci Obecní Silvestr a proplatí prase na tuto akci.
9. Starosta vyhlásil inventuru podle schváleného plánu a harmonogramu inventarizace. Komise byla proškolena.
Starosta dal hlasovat o zrušení: pro 6 proti 0.
Usnesení č.19/2014 zastupitelstvo schvaluje vyhlášení inventury.
10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2015.
Starosta dal hlasovat o zrušení: pro 6 proti 0.
Usnesení č.20/2014 zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na rok 2015.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 22:30 hodin.

Zápis zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014

Přítomní zastupitele. Majdiak Josef, Stibořiková Jana, Štěpánková Blanka, Ing. Milan Štěpánek, Ivana Konečná a Novotná Milena.
Omluven: Moučka Martin.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále přítomni:
• 18.00 -19:20 p. Kubová.
• 18.00- 18.50 p. Pelinka, p. Kolla, p. Kopic.

Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Podnět občanů, ohledně společenské místnosti
3. Územní plán
4. Výhled čerpání dotací z rozpočtu Pardubického kraje
5. Návrh rozpočtu 2015
6. Zaměstnání nezaměstnaných v obci

Hlasování. Program schůze byl jednohlasně schválen všemi členy zastupitelstva.

Projednání:          
1. Starosta seznámil, z došlé pošty zastupitelé.
2. Občané vznesli návrh a požadavek na obměnu zařízení spol. místnosti (židle, kuchyň, sklo, příbory atp.), chlazení. Do příštího zastupitelstva přinesou rozpočet na zařízení.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Starosta požádá p. Kubešovou od. úz. plánování a reg. Rozvoje o změnu územního plánu obce Bošín.
Hlasování: pro 6 proti 0.
Usnesení č.15/2014 : zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu.
4. Zastupitelé navrhují: oprava požární zbrojnice, oprava požární nádrže, oprava obecních cest, chodníků, zpevněná plocha pro kontejnery na komunální odpad, oprava veřejného osvětlení, odstavná plocha, hřiště.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Zastupitelstvo připravilo rozpočet na rok 2015.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
6. Paní Novotná byla pověřena zjistit podmínky pro zaměstnání nezaměstnaných v obci Bošín na Úřadu práce.  Informace podá v únoru 2015 po vyhlášení podmínek Úřadu práce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Schůzi starosta ukončil v 21:30 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 8. 12. 2014 v 18:00hodin.

Program schůze na 8. 12. 2014:
1. SDH-  výjezdová jednotka SDH Bošín
2. Návrhy občanů, při změně územního plánu obce Bošín.
3. Žádostí občanů o datace v obci Bošín na svou činnost.
4. Pravidla pro provoz spol. místnosti.

ZpětObec Bošín

Zápis z ustavující schůze zastupitelstva obce Bošín ze dne 5. 11. 2014


Starosta přivítal zvolené zastupitele. Konstatoval, že jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé: Majdiak Josef, Stiboříková Jana, Konečná Ivana, Novotná Milena, Štěpánková Blanka, Moučka Martin, Ing. Štěpánek Milan.
Pan Majdiak Josef nabídl vedení schůze nejstaršímu členovi z řad zvolených zastupitelů p. Novotné Mileně a ta odmítla. Schůzi vedl dál p. Majdiak Josef.


1. Přečtení programu ustavující schůze
• Složení slibu členů zastupitelstva obce
• Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
• Volba starosty a místostarosty
• Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
• Zřízení a volba předsedů výborů finančního a kontrolního a komisí sociální, kulturní, životního prostředí.
Hlasování: program schůze byl jednohlasně schválen všemi členy zastupitelstva
Pro 7 proti 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Všichni přítomni členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a stvrdilo ho svým podpisem.


2. Jako zapisovatelka byla navržená p. Štěpánková Blanka. Ověřovatelé zápisu byli navrženi Stiboříková Jana a Novotná Milena.
Hlasování: zastupitelé 7 hlasy pro navržené
Usnesení č. 2 bylo schváleno.


3. Volba starosty a místostarosty bude tajná.
Hlasování: pro 7 proti 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.


4. Volba starosty.
p. Majdiak Josef 4 hlasy
p. Novotná Milena 3 hlasy
Starostou obce v tajném hlasování byl zvolen Josef Majdiak.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.


Předání řízení zvolenému starostovi pokračování v programu schůze.


5. Volba místostarosty.
p. Novotná Milena 4 hlasy
p. Konečná Ivana 3 hlasy
Místostarostou byla zvolena Novotná Milena.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.


6. Zastupitelstvo obce Bošín zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování: pro 7 proti 0.
Usnesená č. 6 bylo schváleno.


7. Zvolení předsedy finančního výboru. Navržená Konečná Ivana. Zastupitelstvo obce Bošín volí předsedu finančního výboru p. Konečnou Ivanu.
Hlasování: pro 7 proti 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.


8. Zvolení předsedy kontrolního výboru. Navržena byla Štěpánková Blanka. Zastupitelé obce Bošín volí předsedu kontrolního výboru p. Štěpánkovou Blanku.
Hlasování: pro 7 proti 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.


Volba členů finančního a kontrolního výboru. Zastupitelé obce Bošín navrhli za členy kontrolního a finančního výboru Štěpánková Iva a Jirodková Petra.


9. Zastupitelstvo obce Bošín volí členy finančního výboru Štěpánková Iva a Jiroudková Petra.
Hlasování: pro 7 proti 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.


10. Zastupitelstvo obce Bošín volí členy kontrolního výboru Štěpánková Iva a Jiroudková Petra.
Hlasování: pro 7 proti 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.


11. Byla navržena sociální komise, předsedou komise byla navržena Stiboříková Jana.
Hlasování: pro 7 proti 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.


12. Byla navržena kulturní komise, předsedou kulturní komise byl navržen Moučka Martin.
Hlasování: pro 7 proti 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.


13. Byla navržena komise životního prostředí, předseda komise byl navržen p. Štěpánek Milan.
Hlasování: pro 7 proti 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.


14. Starosta navrhl, aby funkce zastupitelů obce a funkce starosty a místostarosty byla neuvolněná. A odměny zastupitelů byly ve výši podle §72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003Sb.


• Starosta Josef Majdiak  částka 9 000,- Kč
• Místostarosta Novotná Milena částka 4 500,- Kč
• Předseda finanční ho výboru Konečná Ivana částka 500,- Kč
• Předseda kontrolního výboru Štěpánková Blanka částka 500,- Kč
• Předseda životní prostředí Štěpánek Milan částka 500,- Kč
• Předseda sociální komise Stiboříková Jana částka 500,- Kč
• Předseda kulturní komise Moučka Martin částka 500,- Kč


Vyplácená částka bude od 6. 11. 2014 měsíčně.
Zastupitelstvo obce hlasuje o neuvolněných funkcích a mzdách zastupitelů.
Hlasování: pro 7 proti 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.


Starosta poděkoval zastupitelům za účast na ustavující schůzi zastupitelstva.
Zápis byl vyhotoven dne 5. 11. 2014.
Zapisovatel Štěpánková Blanka.
Ověřovatelé: Stiboříková Jana, Novotná Milena.
Starosta obce Majdiak Josef.

Sejmuto z úřední desky dne:5.11.2014
Jméno a podpis:Josef Majdiak

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 31. 3. 2014 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Stiboříková, p. Konečná, p. Štěpánková.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Omluveni: p. Tupec, p. Štěpánek, p. Baborák.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Majetek Úřadu pro zastupování státu ve věcích majetkových.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta seznámil zastupitelstvo s možnosti převodu státního pozemku (parcela 420/1) do vlastnictví obce.
Hlasování: pro 4 proti 0.
Usnesení č.40/2014 zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním žádosti o převod státního pozemku (420/1) do vlastnictví obce.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva bude 14. 4. 2014.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 17. 3. 2014 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Stiboříková, p. Štěpánek, p. Štěpánková, p. Konečná.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Omluveni: p. Tupec, p. Baborák.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Uzavírka silnice směr Borohrádek.
3. Smlouva o odběru biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO).
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta seznámil zastupitelstvo s uzavírkou silnice od Smetany do Čermné nad Orlicí v délce 3,7 km od 7. 4. – 31.8 2014.
3. Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou o odběru BRO a BRKO mezi obcí a Zd. Horáčkem Vysoké Mýto. Zastupitelstvo projednalo smlouvu. Dle zákona je obec povinná odebírat od občanů bioodpad. Do obce bude přistaven kontejner, do kterého se bude bioodpad dávat.
Hlasování: pro 5, proti 0.
Usnesení č.39/2014: zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o odběru biologicky rozložitelného odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu. A pověřila p. starostu z jejím podepsáním.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva bude 31. 3. 2014.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 3.3 2014 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Stiboříková, p. Štěpánek, p. Štěpánková, p. Tupec, p. Štěpánek.
Omluveni: p. Baborák.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Realizace varovného systému protipovodňového opatření.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta informoval zastupitelstvo o realizaci varovného systému protipovodňového opatření (ozvučení obce, srážkoměr, čidlo). Byly umístěny ampliony na 4 místech, srážkoměr bude umístěn u požární nádrže. Dokončení bude realizováno do konce března.
Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:45 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva bude 17. 3. 2014.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 17. 2. 2014 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Stiboříková, p. Konečná, p. Štěpánková.
Zastupitelstvo je usnášeni schopné.
Omluveni: p. Tupec, p. Štěpánek, p. Baborák.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Schválení rozpočtu na rok 2014
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo navržený rozpočet na rok 2014.
Hlasování: pro 4 proti 0.
Usnesení č.38/2014 zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2014.    

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva bude 3. 3. 2014.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 20. 1. 2014 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Stiboříková, p. Štěpánek, p. Štěpánková.
Omluveni: p. Tupec, p. Konečná, p. Baborák.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. ČEZ- úprava smlouvy.
3. Program rozvoje obce.
4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku komunálního odpadu.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta seznámil zastupitelstvo s možností úpravy smlouvy na dodávku elektrické energie (silová)
Hlasování: pro 0 proti 4.
Usnesení č.36/2014 zastupitelstvo neodsouhlasilo úpravu smlouvy s ČEZ.
3. Zastupitelstvo projednalo program rozvoje obce a údržby obce v jednotlivých letech od r. 2014, 2015, 2016, 2017 z dotačního programu Pardubického kraje s výhledem až do r. 2020. Na příštím zastupitelstvu se budeme detailně zabývat přípravou jednotlivých etap.
4. Zastupitelstvo projednalo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Bošín.
Hlasování: pro 4, proti 0.
Usnesení č.37/2014 zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1. /2014    

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno ve 21:00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva bude 17. 2. 2014.