Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

"Závěrečný účet obce" a " Výsledek přezkoumání obce Bošín"

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
obce Bošín

IČ: 00580341

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne 9. ledna 2017 jako Dílčí přezkoumání
dne 18. dubna 2017 jako Konečné přezkoumání


Přezkoumání hospodaření  za rok 2016  ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů dne 4.8.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 9.1.2017.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 18.4.2017.

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Zdeňka Fassnerová
- kontroloři:
- Jitka Dušková


Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 a 18.7.2016. 

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:  Josef Majdiak - starosta obce
Ing. Petra Kubová - účetní obce

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 18.4.2017

A.  Výsledek dílčích přezkoumání
A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.  Ostatní chyby a nedostatky
 Přehled nenapravených chyb a nedostatků závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 16 odst. 2
  Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření. (závažnost: , )
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Závazný ukazatel schváleného rozpočtu na rok 2016 je v souladu s rozpočtovou skladbou "oddíl". Dle přeloženého výkazu FIN 2 -12 M sestaveného k 31.12.2016 je "oddíl č. 37 - ochrana životního prostřední" na straně výdajové překročen (rozpočet po změnách činí 196.000 Kč, skutečnost činí 262.965 Kč).
Chyba nebyla do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn


Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.


B.  Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano

C.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
C.I.  Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.


D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
 Nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů:
- Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.


D.II.  Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.


D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku   0,25 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku   5,56 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku   0 %

¨
Bošín dne 18.4.2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:


Bc. Zdeňka Fassnerová
………………………………………….
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


………………………………………….
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání


Jitka Dušková
………………………………………….
kontrolor

………………………………………….
podpis kontrolora

 


Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se  stává tento návrh okamžikem  marného  uplynutí  lhůty  stanovené  v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
-  při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly vyřízeny v zákonné lhůtě,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bošín o počtu 8 stran byl seznámen a její stejnopis převzal  starosta Josef Majdiak.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

 

Josef Majdiak
………………………………………….
starosta obce
………………………………………….
podpis starosty obce

Ing. Petra Kubová
………………………………………….
účetní obce

………………………………………….
podpis účetní obce

 

Převzal:

Josef Majdiak …………………………………………..
starosta obce obce
…………………………………………..
podpis  obce


Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
• na rok 2016 zveřejněný na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 12.2.2016 do 29.2.2016
Pravidla rozpočtového provizoria
• na rok 2016 schválena ZO dne 21.12.2015
Rozpočtová opatření
• č. 1/2016 schváleno ZO dne 14.3.2016
• č. 2/2016 schváleno ZO dne 12.9.2016
• č. 3/2016 schválena ZO dne 21.11.2016
• č. 4/2016 schváleno ZO dne 19.12.2016
Rozpočtový výhled
• na roky 2016 - 2017 schválený ZO dne 12.10.2015
Schválený rozpočet
• na rok 2016 schválený ZO dne 29.2.2016
Závěrečný účet
• za rok 2015 schválený ZO dne 20.6.2016 s výrokem bez výhrad, zveřejněný na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 6.6.2016 do 20.6.2016
Bankovní výpis
• z účtu vedeného u ČNB a KB za měsíc listopad, prosinec 2016 včetně zaúčtování
Faktura
• přijatá č. 1 - č. 57 včetně zaúčtování
• vydaná č. 201601 - č.201604 včetně zaúčtování
Hlavní kniha
• za období 9/2016, program FENIX,
• za období 12/2016
Inventurní soupis majetku a závazků
• inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2016 (fyzická a dokladová inventura, plán inventur, jmenování a proškolení inventarizační komise, inventurní soupisy, inventarizační zpráva)
Odměňování členů zastupitelstva
• dle mzdových listů za rok 2016
Pokladní doklad
• příjmový, výdajový za měsíc listopad, prosinec 2016 včetně zúčtování
Pokladní kniha (deník)
• za měsíc listopad, prosinec 2016
Příloha rozvahy
• sestavená k 30.9.2016, k 31.12.2016
Rozvaha
• sestavená k 30.9.2016, k 31.12.2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• sestavený k 30.9.2016, k 30.11.2016,  31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty
• sestavený k 30.9.2016, k 31.12.2016

Dohody o provedení práce
• ze dne 1.10.2016 k volbám
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na financování voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve výši 19.900 Kč, vyčerpána v souladu se Směrnicí MF ve výši 10.105 Kč, vratka ve výši 10.105 Kč odepsána z účtu obce vedeného u ČNB dne 14.2.2017,
• smlouva o poskytnutí dotace z POV, ev.č. OŽPZ/16/22183, ze dne 20.7.2016, schválena ZO dne 20.6.2016, neinvestiční dotace "Oprava místních komunikací v obci Bošín", dotace vyčerpána a vyúčtována
Smlouvy o dílo
• č. 2016/1014/0664, zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 252 53 361, akce Opravy místních komunikací v obci Bošín", cena díla s DPH 444.194,75 Kč, projednána ZO dne 7.11.2016
Smlouvy o věcných břemenech
• č. IV-12-2013904/VB/1 ze dne 26.9.2016 (obec povinná) schválena ZO dne 26.9.2016,
• č. IE-12-2003199/VB/2 ze dne 19.12.2016 (obec povinná) schválena ZO 19.12.206
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 21.12.2015, 18.1.2016, 15.2.2016, 29.2.2016, 14.3.2016, 11.4.2016, 25.4.2016, 9.5.2016, 13.5.2016, 23.5.2016, 20.6.2016, 11.7.2016, 18.7.2016, 12.9.2016, 26.9.2016, 10.10.2016, 24.10.2016, 7.11.2016, 21.11.2016, 5.12.2016, 19.12.2016
Činnost finančního výboru
• zápis ze dne 29.6.2016, 5.12.2016
Činnost kontrolního výboru
• zápis ze dne 19.12.2016
Schvalování účetní závěrky
• zastupitelstvo obce na svém jednání dne 20.6.2016 schválilo účetní závěrku obce Bošín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015

Vystaveno  18.04.2017