Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo - aktuální zápis

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 20. 9. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní:
Omluven:
Dále přítomni:
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Schválení pachtovní smlouvy mezi obcí Bošín a p. XXX Bošín.
3. Velkoobjemový kontejner.
4. Odsouhlasení plateb za opravu kaple a cest.
5. Diskuze.

Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo se seznámilo s Pachtovní smlouvou mezi obcí Bošín a p. XXX Bošín.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 128/2018: zastupitelstvo schvaluje.
3. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny 27. 9. 2018 na místo obvyklá.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Zastupitelstvo pověřuje starostu k proplacení faktur za opravu kaple a opravu obecních cest.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 129/2018: zastupitelstvo schvaluje.

 

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:45 hodin.

Vystaveno  20.09.2018