Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo - aktuální zápis

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 9. 9. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomni: p. Konečný, Ilona Prudičová, p. Prudič, p. Kopicová, Ing. Tomáš Provazník

Omluveni: p. Stránský, Ing. Ilona Kaisrlíková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Hasiči – preventivně výchovná činnost
2. Smlouvy na protipovodňový systém
3. Rozpočtové opatření 3
4. Koupě obecního pozemku
5. Čipování psů
6. Kaple
7. Odstraňování stromů
8. Návrh aktualizace vyhlášky Požárního řádu obce
9. Informace o kontejnerech a svozu nebezpečného odpadu

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta informoval zastupitelstvo o připravované preventivně výchovné činnosti pro mládež, kterou povede vedoucí pracovník hasičů. O termínu a místě budou občané informováni.
2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenovou nabídku servisních smluv na protipovodňový systém.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 14/2019 zastupitelstvo schvaluje.
3. Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. RO3/2019 z důvodu přestupku obce od Krajského úřadu Pardubického kraje, výdaje zvýšeny o 4 000,-Kč. Zastupitelé vzali na vědomí.
4. Zastupitelstvo obce Bošín schvaluje předloženou žádost starosty obce ohledně koupě pozemku parc. č. 420/36 o výměře 81m2 v obci Bošín, katastrálním území Bošín od manželů pana X a paní Y. Cena za 1m2 je 10,-Kč. Cena celkem 810,-Kč. Schváleno bez připomínek občanů.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 15/2019 zastupitelstvo schvaluje.

Nemovité věci vznikly geometrickým plánem (dále G.P.) č. 119-68/2018 ze dne 17.5.2018, zhotoveným společností Geodetales Chrudim s.r.o., potvrzeným Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Kat. pracoviště v Ústí nad Orlicí, dne 17.5.2018 pod čís. PGP-869/2018-611. G.P. č. 119-68/2018 byl z pozemku parc. č. 389/1 oddělen díl o výměře 5m2, který byl oparcelován jako pozemek st. parc. č. 56 o výměře 5m2. Dále byl z pozemku st. parc. č. 42 oddělen díl „c“ o výměře 6m2, dále z pozemku parc. č. 389/1 byl oddělen díl „a“ o výměře 81m2, dále z pozemku oddělen oddělením dílu „b“ o výměře 19m2. Z dílů „a“, „b“ a „c“ byl vytvořen pozemek parc. č. 425 o výměře 106m2. Vše v obci Bošín, katastrálním území Bošín u Chocně.

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou žádost manželů pana X a paní Y ohledně koupě pozemku parc. č. 425 o výměře 106m2, dále pozemku st. parc. č. 56 o výměře 5m2 ve vlastnictví obce Bošín. Nemovité věci, které jsou předmětem prodeje, vznikly výše uvedeným G.P. č. 119-68/2018. Vše v obci Bošín, katastrálním území Bošín u Chocně. Cena za 1m2 je 10,-Kč. Cena celkem 1.110,-Kč. Schváleno bez připomínek občanů.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 16/2019 zastupitelstvo schvaluje.

5. Starosta informoval zastupitelstvo o čipování psů v obci před obecním úřadem dne 12. 9. 2019 v 18:00 hodin MVDr. Trtíkovou. Občané budou informování obecním rozhlasem.
6. Starosta seznámil zastupitelstvo o koupi hliníkového žebříku do kaple.
7. Starosta informoval zastupitelstvo o odstraňování spadlého stromu v potoce dne 14. 9. 2019 v 09:00 hodin.
8. Obecní zastupitelstvo projednalo a přijalo návrh na aktualizaci vyhlášky Požárního řádu obce, která bude následně předána Krajskému úřadu Pardubického kraje ke schválení.
9. Starosta seznámil zastupitelstvo o přistavení kontejneru na směsný odpad 26. 9. 2019 u hasičárny. Dále přistaven kontejner na zeleň u obecního úřadu. Dne 17. 10. 2019 bude svoz nebezpečného odpadu. Občané budou informováni letáky do schránky.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:45 hodin.

Zveřejněno 13. 09. 2019

Vystaveno  02.10.2019