Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo - aktuální zápis

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 21. 5. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová, p. Tupec, p. Matějka Tomáš.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Prodej hasičské stříkačky
3. Počet členů zastupitelstva na podzimní volby
4. Kaple
5. Dotace z krajského úřadu
6. Dotace z krajského úřadu

Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsání smlouvy o prodeji hasičské stříkačky motorové iv. Č. 22003, za předem domluvenou cenu 44 000,- Kč. Její prodej odsouhlasilo zastupitelstvo 18. 1. 2016, usnesení č. 56/2016. Prodej bude uskutečněn mezi obcí Bošín a SDH Bošín, Bošín 8, 565 01 Choceň, IČ: 61238414, reg. číslo 534004, starosta Jan Brandejs.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Oznámení podle §68 odst. 2 zák. č. 128/2000Sb. Zastupitelstvo obce Bošín stanoví podle §67 odst. 1zák. č. 128/2000Sb. o obcích pro volební období 2018-2022. Počet volených členů zastupitelstva obce 7.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 118/2018: zastupitelstvo schvaluje.
4. Zastupitelstvo odsouhlasilo opravu dlažby v kapli. Nová dlažba se objedná u p. Sršně TEKAM Záměl s.r.o. Předběžná cena nové dlažby bude asi 65 000,- Kč.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 119/2018: zastupitelstvo schvaluje.
5. Zastupitelstvo projednalo smlouvu mezi Pardubickým krajem a obce Bošín o poskytnutí dotace z POV „Podpora provozu prodejny v obci Bošín“ částka 10000,- Kč.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 120/2018: zastupitelstvo schvaluje.
6. Zastupitelstvo projednalo smlouvu mezi Pardubickým krajem a obce Bošín o poskytnutí dotace z POV „Oprava místní komunikace v obci Bošín“ částka 250 000,- Kč.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 121/2018: zastupitelstvo schvaluje.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:45 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 4. 6. 2018 v 18.00 hodin

Vystaveno  21.05.2018