Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo - aktuální zápis

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 17. 6. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomni: p. Konečný, Ilona Prudičová, p. Kopicová, p. Stránský, p. Prudič, Ing. Tomáš Provazník

Omluveni: Ing. Ilona Kaisrlíková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Rozpočtové opatření 1
2. Rozpočtové opatření 2
3. Závěrečný účet obce za rok 2018
4. Účetní závěrka obce za rok 2018
5. Zpráva o přezkumu s výhradou
6. Čištění potoka
7. Kontrola přetížení mostu

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. RO1/2019 z důvodu navýšení DzP obce za rok 2018, příjmy zvýšeny o 5580,-Kč, výdaje zvýšeny o 5580,-Kč. Zastupitelé vzali na vědomí.
2. Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. RO2/2019 z důvodu přijetí DOTACE na VOLBY UZ 98348, příjmy zvýšeny o 29 000,-Kč, výdaje zvýšeny o 29 000,-Kč. Zastupitelé vzali na vědomí.
3. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018 v plném znění beze změn.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0   omluven 1
Usnesení č. 11/2019 zastupitelstvo schvaluje.
4. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2018 v plném znění v sestavách Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0   omluven 1
Usnesení č. 12/2019 zastupitelstvo schvaluje.
5. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Zprávu o přezkumu s výhradou a přijalo opatření, aby se nedostatky již v dalších letech neobjevovaly.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0   omluven 1
Usnesení č. 13/2019 zastupitelstvo schvaluje.

Všechny dokumenty jsou v listinné podobě k dispozici občanům na Obecním úřadě v době úředních hodin.

V elektronické podobě na úřední desce na stránkách obce www.bosin.cz .

6. V následujících dnech proběhne kontrola vozidel projíždějících obcí v důsledku přetížení mostu.

7. V letních měsících bude probíhat čištění potoka každé 2 roky.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:30 hodin.

Zveřejněno 18. 06. 2019

Vystaveno  23.07.2019