Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo aktualní zápis

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 9. 10. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.

Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Rozpočtové opatření č. 3
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Dodatek k  bodu 4. ze dne 25. 9. 2017 Zápis z jednání zastupitelstva.
5. Cenové nabídky od firem „Oprava místní komunikace v obci Bošín „
6. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 3/2017zvýšení příjmů celkem 14000,- Kč na položce 4116 a zvýšení výdajů celkem 35 000,- Kč na položce 5011.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 101/2017: Zastupitelstvo schvaluje.

3. Starosta informuje zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 4 zvýšení příjmů celkem 19 749,- Kč na položce 6418 a zvýšení výdajů celkem 19 749,- Kč na položce 5139 (Volby do parlamentu)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
4. Bude vytvořena darovací smlouva s p. Jourou, který daruje obci finanční obnos za vyasfaltování příjezdové komunikace k domu č.p. 24.
5. Starosta informoval o cenových nabídkách:
• Firma Porr a.s. – 302 710,50Kč bez DPH
• Firma Hold s.r.o. – 289261,80 Kč bez DPH
• Firma Chládek Tintěra, Pardubice a.s. - 277 052,40 Kč bez DPH
Zastupitelstvo projednalo všechny tři nabídky a vybralo tu nejnižší- Chládek Tintěra, Pardubice a.s. - 277 052,40 Kč bez DPH. Starosta dal hlasovat o firmě Chládek Tintěra, Pardubice a.s., aby realizovala „Opravu místní komunikace v obci Bošín“
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 102/2017: Zastupitelstvo schvaluje.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 23.10 2017 v 18:00 hodin.

Vystaveno  09.10.2017