Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo - aktuální zápis

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 4. 12. 2017 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

1. Rozdělení pošty.
2. Žádost o projednání příspěvku MAS
3. Proplacení faktur na opravu místní komunikace v obci Bošín (GAPA, Stavebniny Komárek)
4. Proplacení faktury na opravu místní komunikace v obci Bošín (Chladek a Tintěra Pardubice a.s.
5.  NAŘÍZENÍ STAROSTY OBCE Č. 1/2015  k provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31.12 2017
6. Zrušení darovací smlouvy od p. Joury a obcí Bošín ze dne 9. 10. 2017
7. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí o příspěvek MAS ve výši 10,- Kč na obyvatele ročně pro rok 2018. Zastupitelstvo smlouvu pročetlo a starosta dal hlasovat.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 105/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
3. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlými fakturami od Firmy GAPA na opravu místní komunikace v obci Bošín na částku 34 791,13 Kč a Stavebniny Komárek na částku 39 998,- Kč k proplacení.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 106/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
4. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou fakturou od firmy Chladek a Tintěra Pardubice a.s. na opravu místní komunikace v obci Bošín na částku 313 462,12 Kč k proplacení.              

Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 107/2017: Zastupitelstvo schvaluje.
5. Starosta vyhlásil inventarizaci majetku a závazků v obci Bošín k 31. 12. 2017. Byla proškolená inventarizační komise předseda p. Novotná Milena, členové p. Kubová Petra a Majdiak Josef.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
6. Po konzultaci s právním oddělením v Chocni zastupitelstvo došlo k názoru, že od darovací smlouvy od p. Joury  ustoupí a na celou opravu komunikace ve vlastnictví p. Joury bude vystavena faktura na 23 075,- Kč. Vypočítaná cena za metr čtvereční opravy
je 770,- Kč dle projektové dokumentace od firmy Chladek a Tintěra Pardubice a.s.
Hlasování: pro 4, Proti 0, zdržel:0.
Usnesení č. 108/2017: Zastupitelstvo schvaluje.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 18.12 2017 v 20:10 hodin

Vystaveno  04.12.2017