Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo - aktuální zápis

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 14. 1. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomní: p. Konečný, p. Prudič, p. Stránský, p. Kopicová, Ing. Tomáš Provazník, Ilona Prudičová

Omluveni: Ing. Ilona Kaisrlíková

Dále přítomní: p. Kaisrlíková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Rozdělení pošty
2. Žádost na Policii České republiky
3. Revize komína
4. Odpady (EKOLA)
5. Zabezpečení obecního úřadu
6. Rozpočtové opatření pro starostu
7. Návrh rozpočtu
8. Prodloužení smlouvy na údržbu cest p. Štěpánkovi a správě a údržbě silnic Pardubického kraje
9. Nefunkční rozhlas

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Žádost o kontrolu kamionové dopravy byla podána na Policii České republiky ve Vysokém Mýtě dne 7.1.2019 a byla kladně vyřízená.
3. Revize komína proběhla dne 7.1.2019 za kontroly p. Prudiče. Revizní zpráva spalinové cesty je k nahlédnutí na obecním úřadě.
4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo platbu za odpady na rok 2019 k dubnu téhož roku. Všichni občané budou informováni o změně na informační tabuli a obdrží informaci do poštovní schránky. Při platbě odpadu, osobně nebo na bankovní účet, si každý občan vyzvedne kolek na popelnici. K vyzvednutí na obecním úřadě v Bošíně každý lichý týden v pondělí od 18:00 do 20:00 hodin.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 1/2019 zastupitelstvo schvaluje.
5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zabezpečení obecního úřadu mřížemi. Zajistí p. Provazník a p. Prudič do 30.4.2019.
6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření pro starostu 50.000,-Kč pro každé rozpočtové opatření v měsíci prosinci neomezeně.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 2/2019 zastupitelstvo schvaluje.
7. Zastupitelstvo jednalo o návrhu rozpočtu, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Příjmy rozpočtu jsou ve výši: 1.501.200,- Kč. Výdaje rozpočtu jsou ve výši: 1.350.700,- Kč s finanční rezervou ve výši: 150.500,- Kč. Zastupitelstvo bude o schválení rozpočtu jednat na dalším zastupitelstvu.

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo údržbu veřejných komunikací obce Bošín. Byl požádán Ing. Milan Štěpánek a správa a údržba silnic Pardubického kraje p. Stránský.
Hlasování: pro 6   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 3/2019 zastupitelstvo schvaluje.
9. Technické závady rozhlasu a sirény jsou v řešení. Zaslán email 2. 1. 2019, vyřizuje starosta do 31. 1. 2019.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.

Vystaveno  04.03.2019