Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo - aktuální zápis

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 25. 3. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomni: p. Konečný, Ilona Prudičová, Ing. Ilona Kaisrlíková, p. Kopicová, Ing. Tomáš Provazník

Omluveni: p. Stránský, p. Prudič

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Oznámení o vstupu na pozemek za účelem provedení zásahu od společnosti ČEZ
2. Schválení rozpočtu
3. Technické závady rozhlasu
4. Dohoda o provedení práce pro obec Bošín
5. Objížďka skrz obec Bošín
6. Projednání kontejnerů
7. Návrh na odkoupení obecního pozemku p. XXX
8. Pouťová slavnost obce Bošín 2019
9. Schválení obecního znaku a vlajky
10. Inventurní soupis zapůjčených odpadových nádob
11. Oprava lávky
12. Návrh na záměnu obecního pozemku s pozemkem p. XXX
13. Konání akce Pálení čarodějnic 30. 4. 2019
14. Prodloužení smlouvy o zabezpečení požární ochrany
15. Dopravní nehoda v obci

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo o odstranění okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích na pozemku parc. č.: 387/1, kat. území: Bošín u Chocně, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., který si jako provozovatel zásah provede sám a to do 30. 4. 2019.
2. Zastupitelstvo jednalo o schválení rozpočtu na rok 2019, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Příjmy rozpočtu jsou ve výši: 1.501.200,-Kč. Výdaje rozpočtu jsou ve výši: 1.350.700,-Kč s finanční rezervou ve výši: 150.500,-Kč.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 4/2019 zastupitelstvo schvaluje.
3. Technické závady rozhlasu a sirény byly odstraněny dne 23. 1. 2019.
4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo možnost získání pracovní síly z Úřadu práce na dobu určitou v oblasti údržby obce.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 5/2019 zastupitelstvo schvaluje.
5. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky (II/316 v místě žel. přejezdu P4033), kterou schválilo. Na základě žádosti zastupitelstvo povolilo nosnost přes most od 3,5t do 10t (povolená nosnost mostu) a omezení rychlosti po dobu objížďky. Zastupitelstvo schválilo uzavírku do 1. 4. 2019.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 6/2019 zastupitelstvo schvaluje.
6. Starosta informoval zastupitelstvo o objednání kontejneru na směsný odpad v jarním a podzimním období. O přesném termínu budou občané informováni letáky do schránky a místním rozhlasem týden předem.
7. Zastupitelstvo přijalo návrh na odkoupení obecního pozemku od p. XXX, který byl zamítnut.
Hlasování: pro 0   proti 5   zdržel 0
Usnesení č. 7/2019 zastupitelstvo zamítá.
8. Starosta informoval zastupitelstvo o Pouťové slavnosti obce Bošín, která se bude konat dne 10. 8. 2019.
9. Zastupitelstvo schválilo návrh obecního znaku a vlajky firmou Velebný & Fam s. r. o. na základě podkladů z historie ke dni 18. 3. 2019 a zároveň dovoluje jejich výrobu. Dále byla zaslána žádost o schválení návrhů znaku a praporu na Parlament ČR.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 8/2019 zastupitelstvo schvaluje.
10. Starosta seznámil zastupitelstvo o inventurním soupisu zapůjčených odpadových nádob.
11. Zastupitelstvo navrhlo opravu lávky svépomocí do 30. 9. 2019.
12. Zastupitelstvo přijalo návrh na záměnu obecního pozemku a pozemku XXX, o kterém bude na příštím zasedání znovu jednat.
13. Starosta informoval o konání akce Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2019 od 17:00 hodin.
14. Zastupitelstvo schvaluje prodloužení smlouvy o zabezpečení požární ochrany s obcí Skořenice.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 9/2019 zastupitelstvo schvaluje.
15. Starosta seznámil obecní zastupitelstvo o dopravní nehodě v obci Bošín, kde vznikla škoda na majetku obce – panoramatické zrcadlo. Nehoda je v šetření Policií ČR.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:45 hodin.

Vystaveno  27.03.2019