Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo - aktuální zápis

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 12. 2. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Zájemce o veřejně prospěšné práce v obci Bošín
3. Zvýšení mezd zastupitelům.
4. Diskuze.
Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta informuje, o veřejněprospěšné práci v obci se přihlásil jeden zájemce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
3. Došlo ke zvýšení mezd zastupitelům (hrubé mzdy)- ze zákona (Ministerstvo vnitra).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 26. 2. 2018 v 18.00 hodin

Vystaveno  12.02.2018