Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo - aktuální zápis

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Bošín ze dne 14. 11. 2019 v čase 18:00 hod. zahájil starosta obce Bošín jednání obecního zastupitelstva.

Přítomni: p. Konečný, Ilona Prudičová, p. Prudič, p. Kopicová, Ing. Tomáš Provazník

Omluveni: p. Stránský, Ing. Ilona Kaisrlíková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Dotace pro obnovu venkova 2020
2. Stanovení inventarizační komise
3. Proškolení inventarizační komise a inventarizace majetku
4. Střednědobý výhled obce rok 2020 - 2025
5. Vyhláška obce o odpadech

Program byl jednohlasně schválen.

Projednání:
1. Starosta informoval zastupitelstvo o dotacích pro obnovu venkova na rok 2020.

2. Inventarizační komise byla sestavena ke dni 14. 11. 2019 ve složení Ing. Petra Kubová, Ing. Tomáš Provazník a Josef Provazník. Inventarizační komise byla jednohlasně schválena.

3. Inventarizační komise byla řádně proškolena a proběhla inventarizace majetku ke dni 14. 11. 2019 dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.

4. Zastupitelstvo bere na vědomí střednědobý výhled obce pro rok 2020 – 2025.

5. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro 5   proti 0   zdržel 0
Usnesení č. 18/2019 zastupitelstvo schvaluje

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 20:00 hodin.

Zveřejněno 15. 11. 2019

Vystaveno  13.12.2019