Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Zastupitelstvo - aktuální zápis

Zápis z jednání zastupitelstva obce Bošín 18. 6. 2018 v čase 18:00 hodin
zahájil starosta obce Bošín jednání zastupitelstva.


Přítomní: p.Majdiak, p. Štěpánková, p. Novotná, p. Štěpánek.
Omluven: p. Stiboříková, p. Moučka, p. Konečná.
Dále přítomni: p. Štarmanová.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:
1. Rozdělení pošty.
2. Faktura za pískovcovou dlažbu do kaple.
3. Diskuse.

Program byl jednohlasně schválen.
Projednání:
1. Starosta seznámil zastupitelstvo s došlou poštou.
2. Starosta seznámil zastupitelstvo s fakturou za pískovcovou dlažbu do kaple v celkové částce 62 678,- Kč.
Hlasování pro: 4, proti: 0, zdrželo:0.
Usnesení č. 122/2018: zastupitelstvo schvaluje.


Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 19:45 hodin.
Příští zastupitelstvo bude 2. 7. 2018 v 18.00 hodin

 

Vystaveno  18.06.2018