Obec Bošín

Obecní úřad Bošín
Bošín 8
56501 Choceň 1

starosta(a)bosin.cz

Ptačí chřipka 2017


Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj
Husova 1747, 530 03 Pardubice
Č. j. SVS/2017/017591-E


NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY


Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji:
Čl. 1
Vymezení ohniska
Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (subtypu H5N8) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2017/017590-E ze dne 5. 2. 2017 vyhlásila nekomerční hospodářství s chovem drůbeže bez registračního čísla v Koldíně v k. ú. 668036 Koldín, GPS 50°1'50.637"N, 16°14'7.355"E.
Čl. 2
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
(1) Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 603236 Běstovice, 748510 Bošín u Chocně, 638269 Hemže, 651974 Choceň v severní části vymezené hranicí silnic č. 312 a 317, 668036 Koldín, 699837 Mostek nad Orlicí, 701645 Nasavrky u Chocně a 748528 Skořenice.
(2) Pásmo dozoru tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 609277 Brandýs nad Orlicí, 622630 České Libchavy, 712108 Dobrá Voda u Orlického Podhůří, 627861 Dobříkov, 642975 Dolní Jelení, 633933 Dvořisko, 643327 Horní Libchavy, 651974 Choceň v jižní části vymezené hranicí silnic č. 312 a 317, 653101 Chotěšiny, 658197 Jehnědí, 790737 Kosořín, 687031 Loučky, 723894 Němčí, 633941 Nořín, 717053 Oucmanice, 721824 Plchovice, 721859 Plchůvky, 712141 Rviště, 627879 Rzy, 712159 Říčky u Orlického Podhůří, 746487 Seč u Brandýsa nad Orlicí, 749681 Slatina u Vysokého Mýta, 752444 Sopotnice, 753165 Sruby, 758761 Sudislav nad Orlicí, 758906 Sudslava, 707601 Svatý Jiří, 767263 Tisová u Vysokého Mýta v severní části vymezené spojnicí vedenou mezi hranicí katastrálních území 790745 Zálší u Chocně a 785211 Vračovice a ulicí Kpt. Poplera ve Vysokém Mýtě, 723908 Turov, 773948 Újezd u Chocně, 778630 Velká Skrovnice, 784231 Voděrady u Českých Heřmanic, 785211 Vračovice, 788228 Vysoké Mýto v severní části vymezené vodním tokem řeky Loučná, 790745 Zálší u Chocně, 790958 Zámrsk a 791024 Zářecká Lhota.
str. 2 z 6
Čl. 3
Opatření v ochranném pásmu
(1) Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:
a) provést nejpozději do 9. 2. 2017 soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí, za použití sčítacího listu uvedeného v příloze tohoto nařízení. Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu nejméně jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj nejpozději do 10. 2. 2017 na formulářích uvedených v příloze (Aviární influenza – Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci). Předání lze uskutečnit elektronicky na adresu: epodatelna.kvse@svscr.cz,
b) informovat veřejnost o výskytu nebezpečné nákazy způsobem v obci obvyklým s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli ptáků, mysliveckou veřejností a pozorovateli ptáků,
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádob.
(2) Všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném pásmu se nařizuje:
a) zajistit umístění a držení veškeré drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Musí být přijata opatření k zamezení vnikání volně žijících ptáků do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů a k zamezení možnosti kontaminace krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků. U vchodů a východů z uvedených prostor se musí vhodně umístit dezinfekční prostředky,
b) sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemoc-nosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na telefonní čísla 465521196, 777303010, 777783307 nebo 775869071,
c) zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v za-jetí. O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k neškodnému odstranění budou chovatelé informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým,
d) zajistit dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy,
e) vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, a na požádání je předložit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.
(3) Všem komerčním chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném pásmu se nařizuje:
a) vést evidenci o počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí s aktualizací minimálně jednou denně,
b) dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, neprodleně podrobit čištění a dezinfekci v souladu s § 46 vyhlášky č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,
c) všechny dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí, a které by mohly být kontaminovány, neprodleně podrobit čištění a dezinfekci v souladu s § 46 vyhlášky č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,
str. 3 z 6
d) do vjezdu do hospodářství a u vchodů do jednotlivých chovatelských objektů umístit dezinfekční vany a rohože s obsahem účinného dezinfekčního prostředku a udržovat jej v aktivním stavu,
e) vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, a na požádání je předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor.
(4) V ochranném pásmu se zakazuje:
a) vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostor hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství, nebo
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány,
b) přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj,
c) pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,
d) vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí,
e) volný pohyb psů mimo obydlí a veškeré způsoby venčení bez držení psa na vodítku, a to za účelem zabránění přímého kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky,
f) pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových ko-munikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo zastávky v ochranném pásmu. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj může povolit výjimku ze zákazu pro přímou přepravu pouze za podmínek uvedených v § 21 až 26 vyhlášky č. 36/2007 Sb.,
g) přeprava drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou masa
1. z drůbeže pocházející z hospodářství, jenž se nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného pásma, nebo
2. vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni.
Uvedené zákazy se však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky. Výjimky z tohoto opatření může povolit Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na základě žádosti.
Čl. 4
Opatření v pásmu dozoru
(1) Obcím v pásmu dozoru se nařizuje:
a) provést nejpozději do 9. 2. 2017 soupis všech komerčních drůbežářských hospodářství za použití sčítacího listu, uvedeného v příloze tohoto nařízení. Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu nejméně jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj nejpozději do 10. 2. 2017 na formulářích uvedených v příloze (Aviární influenza – Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci). Předání lze uskutečnit elektronicky na adresu: epodatelna.kvse@svscr.cz,
str. 4 z 6
b) informovat veřejnost o výskytu nebezpečné nákazy způsobem v obci obvyklým s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli ptáků, mysliveckou veřejností a pozorovateli ptáků,
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádob.
(2) Všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se nařizuje:
a) sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemoc-nosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na telefonní čísla 465521196, 777303010, 777783307 nebo 775869071,
b) zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v za-jetí. O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k neškodnému odstranění budou chovatelé informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým,
c) zajistit dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící k minimalizaci rizika přenosu aviární influenzy.
(3) Všem komerčním chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se nařizuje:
a) vést evidenci o počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí s aktualizací minimálně jednou denně,
b) dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, neprodleně podrobit čištění a dezinfekci v souladu s § 46 vyhlášky č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,
c) do vjezdu do hospodářství a u vchodů do jednotlivých chovatelských objektů umístit dezinfekční vany a rohože s obsahem účinného dezinfekčního prostředku a udržovat jej v aktivním stavu.
(4) V pásmu dozoru se zakazuje:
a) vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostor hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství, nebo
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány,
b) přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj,
c) pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,
d) vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí,
e) veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky,
f) pohyb a přeprava drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo
str. 5 z 6
dozoru. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj může povolit výjimku ze zákazu pro přímou přepravu pouze za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 vyhlášky č. 36/2007 Sb.
Čl. 5
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj podle usta-novení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 6
Poučení o nákaze
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemoc-ných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně konta-minují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povin-nosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.
Čl. 7
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.


V Pardubicích dne 06.02.2017


MVDr. Josef Boháč
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
podepsáno elektronicky

 


 

 

 

 

 

Vystaveno  07.02.2017